Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Doradztwo Strategiczne – klucz do sukcesu Twojej firmy

Doradztwo Strategiczne – klucz do sukcesu Twojej firmy

Doradztwo Strategiczne – klucz do sukcesu Twojej firmy

07.02.2023

Doradztwo strategiczne jest segmentem usług konsultingowych, w którego skład wchodzą kompleksowe działania doradczych, mające bezpośredni wpływ na sferę organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczową rolę pełni jednak dopiero proces ich realizacji.

Prowadzenie biznesu musi być poprzedzone bowiem przygotowaniem dobrego biznesplanu. Chaos, który wprowadzają spontaniczne działania, może doprowadzić do nieuchronnego upadku. Stworzenie skutecznego planu rozwoju firmy wymaga ogromnej wiedzy z danej dziedziny, badania rynku oraz uwzględnienia wielu innych czynników rynkowych.
Często również start-upy w fazie rozwoju odczuwają “bóle wzrostowe”, które są naturalnym elementem zwiększenia rozmiaru organizacji. Ignorowanie problemów związanych ze zmianami firmy istotnie blokuje jej trwały rozwój i jest często początkiem szeregu kryzysów i niepowodzeń.

Do sukcesu prowadzi zaplanowana i konsekwentnie wdrażana strategia, która bierze pod uwagę możliwe przeciwności. Dlatego we wszystkich kwestiach nieocenione może okazać się profesjonalne doradztwo strategiczne.

Co składa się na doradztwo strategiczne?

Profesjonalne usługi doradztwa powinny być dopasowane do konkretnej firmy z danej branży i jej celów operacyjnych.
Najczęściej usługi doradztwa strategicznego obejmują następujące czynności:

 • Wykonanie audytu firmy
 • Doradztwo w czasie kryzysu, aby firma mogła powrócić do dawnego poziomu osiąganych zysków
 • Ostateczne opracowanie krótkoterminowych planów działania oraz długofalowej strategii

 

Wykonanie audytu w firmie możemy dodatkowo podzielić na poszczególne etapy przygotowania strategii rozwoju tj.:

 • Określenie celów strategicznych np. w okresie 3 lub 5 lat
 • Określenie grup produktów/usług
 • Dokładne określenie misji oraz wizji organizacji
 • Określenie grupy docelowej
 • Określenie potencjału firmy
 • Otoczenie rynku – diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej
 • Analiza rynkowa, w tym analiza SWOT
 • Określenie problematyki wąskich gardeł
 • Kluczowe trendy i możliwe substytuty
 • Opracowanie działań strategicznych
 • Przygotowanie scenariuszy rozwoju
 • Analiza zasobów i plan ich uzupełnienia
 • Określenie przybliżonego budżetu
 • Określenie okresu zwrotu inwestycji (ROI)

 

Z kolei w dalszych etapach doradztwa strategicznego należy wyróżnić następujące metody:

 • Koordynacja tworzenia alternatywnych modeli biznesowych
 • Zarządzanie kluczowymi procesami
 • Tworzenie mapy strategii firmy oraz mapy empatii jej potencjalnych klientów
 • Diagnoza uwarunkowań decyzji strategicznych – zewnętrznych, jak i wewnętrznych
 • Określenie kluczowych czynników i wskaźników sukcesu
 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy otoczenia konkurencyjnego
 • Sformułowanie celów strategicznych i określanie strategii rozwoju
 • Wybór strategii funkcjonalnych i instrumentalnych do strategii rozwoju, w tym strategie marketingowe
 • Praktyczne wykorzystanie instrumentów implementacji i kontroli strategicznej

 

Na profesjonalne doradztwo strategiczne i stworzenie efektywnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze składają się analizy procesów biznesowych. W tym zakresie należy wnikliwie przeanalizować procesy związane z budowaniem wartości firmy. Po takiej analizie danych następuje proces opracowania działań łącznie z prognozą wyników. Po wdrożeniu wszystkich rekomendowanych działań powinno nastąpić wyraźne zwiększenie dynamiki rozwoju firmy. Analizę procesów biznesowych można przeprowadzić za pomocą rozmów z zarządem, kadrą managerską, czy pracownikami firmy.
Analiza procesów biznesowych dostarcza wyniki osiągane przez firmę. Ponadto należy również zadbać o opinię klientów. Analiza z wielu perspektyw umożliwia lepsze poznanie specyfiki firmy, w tym również jej mocnych i słabych stron. Warto podkreślić, że proces analizy powinien trwać od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni.

Źródłami pozyskiwania ważnych danych w analizie procesów biznesowych może być Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów (Badanie WSK©), Badanie Tajemniczego Klienta (Badania TK), badanie satysfakcji pracowników, czy badanie satysfakcji dostawców, z którymi firma współpracuje.

Ponadto znane jest wszystkim powiedzenie: „firma to ludzie”, czyli pracownicy. Dlatego tak dużo uwagi należy przywiązywać do określonych projektów,  które zapewniają odpowiedni poziom wiedzy i wzrost kompetencji pracowników. Stąd w doradztwie strategicznym szkolenia biznesowe mogą pełnić kluczową rolę do maksymalizacji kompetencji oraz efektywności działań całego zespołu, co ostatecznie będzie miało odwzorowanie na rentowności firmy.
Każde szkolenie biznesowe powinno być poprzedzone rozmowami z kadrą i pracownikami klienta. Dodatkowo program szkolenia musi zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb wszystkich uczestników. Idąc w stronę dynamicznie zmieniającego się rynku należy dostrzegać nowe trendy i sprawdzone rozwiązania, które pomogą firmie w dalszych etapach jej strategii rozwoju.

Fuzje i przejęcia

Częścią strategii rozwoju firmy zdecydowanie może być proces fuzji i przejęć.
Wiele firm na rynku rozwija się organicznie. Część firm lub spółek szybko chce zdobyć dodatkowe know-how, lub szybko zwiększyć sieć dystrybucji i wejść na inne rynki. Dlatego niektóre firmy poszukują inwestorów, chcąc sprzedać udziały, sprzedać wydzielone produkty, czy połączyć spółki poprzez fuzję.
Fuzje i przejęcia to transakcje biznesowe, których celem jest osiągnięcie określonych celów strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację. Wyniki fuzji i przejęć dotyczą głównie dwóch obszarów: działalności operacyjnej oraz wyników finansowych.

Cele fuzji mogą dotyczyć np. wzrostu organizacji, uzyskania dodatkowych przewag konkurencyjnych, rozszerzenia asortymentu produktów lub usług, poszerzenia rynku, zwiększenia sieci dystrybucji, optymalizacji kosztów działalności czy obniżenia ryzyka działalności firmy i pozyskania wartościowego know-how.
Kontrolowanie firmy daje możliwość kontroli nad całością nowego podmiotu, w tym także firmy, która została przejęta.

Zawsze fuzje wiążą się z określonymi zmianami. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że po fuzji nie będzie identycznie, jak przed połączeniem podmiotów. Czasami połączenie spółek wiąże się z redukcją zatrudnienia i obniżką kosztów bezpośrednich i pośrednich. Firma, która zostaje przejęta, pozbawiona jest decyzyjności w określonym lub niekiedy w całkowitym zakresie.

Doradztwo strategiczne a bilans strategiczny

Badanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa polega na określeniu jego wewnętrznego potencjału czy możliwości rozwoju w długim okresie czasu. Dlatego dokładne przeanalizowanie sytuacji przedsiębiorstwa wymaga czasochłonnych badań. Łączenie analiz finansowych, organizacyjnych i marketingowych jest trudne, dlatego metoda ta jest bardzo wymagająca do przeprowadzenia.

Bilans strategiczny przedsiębiorstwa jest narzędziem, które pozwala nie tylko kompleksowo przeanalizować Twoją firmę, ale i pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych skupiających swoją uwagę na poprawie działalności spółki. Dzięki takiej optymalizacji firmy jesteśmy w stanie zwiększyć zyski lub podnieść się z kryzysu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko metoda oceny, z której trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. Bilans strategiczny jest na tyle kompleksowym narzędziem, że jego realizacja jest bardzo wymagająca, więc należy brać pod uwagę duże koszty przeprowadzenia takiej analizy.

W opracowaniu efektywnej strategii rozwoju kluczowym etapem jest również analiza rentowności tj. break even point (BEP). Obejmuje on badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma.
Temu tematu przyjrzeliśmy się bardziej w oddzielnym artykule na naszym blogu -> Break Even Point: co to jest?

Dlaczego warto korzystać z usług doradztwa strategicznego?

Strategiczne podejście do rozwoju, innowacji, zarządzania talentami, technologii, regulacji i ryzyka obecnie determinuje przyszłość organizacji. Warto jednak zaznaczyć, że otoczenie rynkowe ewoluuje bardzo szybko. Dlatego w tych okolicznościach, strategia Twojej firmy to jeden z kluczowych elementów potrzebnych do efektywnej budowy przewagi konkurencyjnej w Twojej branży. Dobrze zaplanowana i wdrażana strategia rozwoju to kluczowa kwestia, o której powinni pamiętać wszyscy menedżerowie. Istotne jest to zwłaszcza dziś, kiedy coraz trudniej jest pozyskiwać nowych klientów. Ponadto firmy poszukują nowych rynków zbytu i dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności, a wszystkie wydatki są dokładnie analizowane i w wielu kwestiach ograniczane. Wiele przedsiębiorstw boryka się także z utrudnieniami formalno-prawnymi, których świadomość oraz wyeliminowanie w znaczny sposób ułatwia prowadzenie biznesu.

Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw generują zarówno szanse, jak i zagrożenia biznesowe. Dlatego konieczne jest dostrzeżenie oznak przyszłych zmian. W takich sytuacjach bardzo ważna jest szybka reakcja na pojawiające się możliwości.

Doradztwo strategiczne pomogło już wielu organizacjom osiągać lepsze wyniki, dzięki podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, budowaniu relacji z otoczeniem oraz tworzeniu skutecznych strategii.

 

#Strategiarozwoju #Doradztwostrategiczne #Opracowaniestrategii #Biznesplan #Marketing #Sprzedaż #Analizaprocesów #Wzrostrentowności

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 1 Average: 5]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.