Baza firm

Baza firm przewaga konkurencyjnej biznesowej bazy EFEKT NOWA:

  • Duża liczba potencjalnych klientów b2b
  • Co miesiąc dodajemy do bazy ponad 10 tys. nowych firm
  • Na bieżąco wykreślamy nieaktualne rekordy
  • Weryfikacja aktywności każdego numeru telefonu w dniu przekazania bazy
  • Formy komunikacji: telemarketing, SMS, MMS, email, direct mail
  • Kilkanaście kryteriów wyboru, np. 14 przedziałów zatrudnienia
  • Długi okres karencji np. do telemarketingu – 6 miesięcy
  • Wysoka jakość i gwarantowana 90 proc. aktualność
  • Unikalna gwarancja na poziomie 100 proc.


Baza klientów biznesowych

Bazaposiada kilkanaście kryteriów wyboru. Na tej podstawie można bardzo precyzyjnie określić i wybrać własną grupę docelową potencjalnych klientów. Na podstawie wielu informacji w każdym rekordzie segmentacja klientów z naszej bazy danych b2b jest możliwa praktycznie dla naszego Klienta z każdej branży.

Przy wyszukiwaniu potencjalnych klientów biznesowych wykonujemy szereg czynności, które mają na celu przygotowanie listy wybranych rekordów, które potencjalnie mogą być zainteresowane produktem lub usługą naszego Klienta. Jest to tzw. prospecting.

Bazy danych: przykładowe ilości potencjalnych klientów według określonych kryteriów:

 • Baza firm według wielu głównych kryteriów

  Informacja – kryterium wyboruilość
  Łączna ilość3 254 526
  Nazwa firmy3 254 526
  Imię i Nazwisko Stanowisko2 213 894
  Adres pocztowy3 219 921
  Telefon komórkowy855 643
  Telefon stacjonarny615 339
  Telefon K lub S1 398 600
  Adres email643 659
  Strona www320 659
  Rok założenia Firmy2 594 260
  Data rozpoczęcia działalności1 778 511
  NIP2 515 059
  REGON2 794 052
  Przedział zatrudnienia3 187 227
  Branża wg PKD2 987 963
  Województwo3 156 175
  Forma własności1 751 178
  Forma prawna2 930 229
  Zamożność wg mikro lokalizacji1 879 934
  Łączna ilość informacji podst.38 135 629

 • Baza firm według głównych branż tj. PKD (2-cyfrowe)- Polska Klasyfikacja Działalności

  Wykaz ilościowy rekordów z Bazy EFEKT NOWA wg głównych branż PKD (2-cyfrowe) i form kontaktu

  PKDOPIS / KontaktyAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Razem ok.2 957 1811 322 651839 247609 242
  01UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ50 49427 98715 3665 976
  02LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA10 6956 6333 1991 193
  03RYBACTWO1 287610303156
  05WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)131841634
  06GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO78441010
  07GÓRNICTWO RUD METALI321765
  08POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE1 6891 098529382
  09DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE494204149106
  10PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH21 1809 1803 9833 250
  11Produkcja napojów1 118441180182
  12PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH7233169
  13PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH8 0353 4722 3331 736
  14PRODUKCJA ODZIEŻY24 0808 4144 6162 772
  15PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH5 6341 621817514
  16PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA29 64513 2947 7444 702
  17PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU3 2451 720928785
  18POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI13 3946 4853 4173 136
  19WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2151224642
  20PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH3 0451 499670629
  21PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU.1 03661698157
  22PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH9 7564 9112 4292 046
  23PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH15 0966 8503 6622 511
  24PRODUKCJA METALI1 433875397348
  25PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ51 00723 80316 36910 310
  26PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH7 6074 1051 8651 487
  27PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH4 4072 4061 153905
  28PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA9 4525 3592 5341 939
  29PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI1 563809371316
  30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO3 8362 2411 515521
  31PRODUKCJA MEBLI28 20113 6759 2506 139
  32POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW14 2656 2784 0423 278
  33NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ24 1469 6448 3456 556
  35WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ.7 0533 4021 1791 073
  36POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY735639124290
  37ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW1 367826501292
  38DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW5 7163 1391 5561 091
  39DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI972584294179
  41ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW109 09745 22632 70016 065
  42ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ16 2578 2916 3844 098
  43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE266 769106 82889 71953 504
  45HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH.116 36755 09539 78524 327
  46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI181 04277 93744 03631 779
  47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI431 025169 836100 80563 780
  49TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY139 18556 55840 59824 383
  50TRANSPORT WODNY833379220190
  51TRANSPORT LOTNICZY989279213259
  52MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT16 6396 6864 7813 708
  53DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA9 5686 0821 9331 505
  55ZAKWATEROWANIE26 21213 5556 8535 089
  56DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM70 63727 37718 40210 552
  58DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA6 9593 1701 7601 572
  59DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH12 5005 0904 0113 743
  60NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH586360140126
  61TELEKOMUNIKACJA6 4373 4742 4761 870
  62DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA106 65033 58729 04730 591
  63DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI15 6587 1805 0154 008
  64FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH21 51211 8754 7574 476
  65UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA , FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ.4 2872 991727706
  66DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE68 06928 38420 42112 801
  68DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI57 76229 95314 37111 320
  69DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE39 77817 87011 80111 824
  70DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM47 00214 20712 19112 246
  71DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE67 22932 76223 64422 294
  72BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE3 7972 0501 0771 074
  73REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ43 16618 03413 64811 243
  74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA51 24220 52017 51016 985
  75DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA8 1485 1922 7462 791
  77WYNAJEM I DZIERŻAWA26 0168 6005 4423 904
  78DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM15 4248 4644 5321 494
  79DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE9 5335 1922 7462 791
  80DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA3 9211 786978860
  81DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI35 27314 96712 3177 956
  82DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ52 15624 15115 58810 841
  84ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE29 25425 1657623 968
  85EDUKACJA97 52760 36524 95630 870
  86OPIEKA ZDROWOTNA172 81982 80756 08446 710
  87POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2 4311 781363830
  88POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA8 0584 5652 1752 446
  90DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ15 6167 4865 2234 765
  91Działalność bibliotek i archiwów5 3554 9475402 405
  92DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI851459258106
  93DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA20 37911 9676 9144 872
  94DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH25 48020 5326 2963 440
  95NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO19 9699 0556 4624 797
  96POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA108 98746 44336 94722 213
  97GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW493576
  98GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY32812
  99ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN423574
  Razem2 957 1811 322 651839 247609 242

 • Baza firm według szczegółowych branż tj. PKD (5-cyfrowe)- Polska Klasyfikacja Działalności

  Wykaz ilościowy rekordów z Bazy EFEKT NOWA wg szczegółowych branż PKD (5-cyfrowe) i form kontaktu

  PKDOPIS / KontaktyAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Razem ok.2 831 3731 289 096824 515576 409
  01UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ49 64127 57814 9575 596
  01.1Uprawy rolne inne niż wieloletnie3 0171 320243206
  01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu3 6033 0542 388746
  01.12.ZUprawa ryżu3210
  01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych1 2741 006738189
  01.14.ZUprawa trzciny cukrowej1111
  01.15.ZUprawa tytoniu3117130
  01.16.ZUprawa roślin włóknistych4101
  01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie617417284119
  01.21.ZUprawa winogron55362918
  01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych1000
  01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych694649525176
  01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów13712210735
  01.26.ZUprawa drzew oleistych747286
  01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów3101
  01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych1913105
  01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich182996840
  01.3Rozmnażanie roślin6 4212 980628260
  01.30.ZRozmnażanie roślin23915411069
  01.4Chów i hodowla zwierząt3972464341
  01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego702601407101
  01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów27924619061
  01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych68362416
  01.44.ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych231444
  01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz142802214
  01.46.ZChów i hodowla świń73644717672
  01.47.ZChów i hodowla drobiu3 8882 144795320
  01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt2 6861 8531 221517
  01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)12 3555 7653 728959
  01.6Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach301725
  01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną3 8221 8751 568711
  01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich2 7101 450781351
  01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach3 8481 913653345
  01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin84446210779
  01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową2571505356
  02LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA10 5676 6253 1901 147
  02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych618345229121
  02.20.ZPozyskiwanie drewna1 721882643246
  02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna6131277
  02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem5 9823 2892 228608
  03RYBACTWO1 273612303152
  03.1Rybołówstwo130781714
  03.11.ZRybołówstwo w wodach morskich61421814749
  03.12.ZRybołówstwo w wodach śródlądowych107522111
  03.2Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych1531205133
  03.21.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich21641
  03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych2231286141
  05WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)131841634
  05.10.ZWydobywanie węgla kamiennego105621526
  05.20.ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)141113
  06GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO76441011
  06.1Górnictwo ropy naftowej4300
  06.10.ZGórnictwo ropy naftowej291246
  06.2Górnictwo gazu ziemnego9401
  06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego332454
  07GÓRNICTWO RUD METALI321765
  07.10.ZGórnictwo rud żelaza4310
  07.2Górnictwo rud metali nieżelaznych8823
  07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru3200
  07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych17432
  08POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE1 6501 098529382
  08.1Wydobywanie kamienia, piasku i gliny1711404447
  08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków2051037146
  08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu1 064713366232
  08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów261014
  08.92.ZWydobywanie torfu60392514
  08.93.ZWydobywanie soli111146
  08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane62331313
  09DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE489204149105
  09.1Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego231322
  09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego158574637
  09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie30813410166
  10PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH20 5509 1273 9253 132
  10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa18893625
  10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu1 774743306193
  10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu3201485144
  10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego1 382643270182
  10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków3451456936
  10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw76661320
  10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków67301610
  10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw2471026656
  10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw966409176159
  10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych2221095744
  10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych8202
  10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich3629014
  10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów3231945473
  10.52.ZProdukcja lodów773302163131
  10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych281532
  10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż9263699882
  10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych12501
  10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych4 2231 985353438
  10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek4 1441 7661 279809
  10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek5662217277
  10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych69725913693
  10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych7356418
  10.81.ZProdukcja cukru281843
  10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych623267132114
  10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy172745053
  10.84.ZProdukcja przypraw2051184547
  10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań464158146100
  10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej123563623
  10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana64625115491
  10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt5240515
  10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich3751788774
  10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych2141065041
  11PRODUKCJA NAPOJÓW1 090441180186
  11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi122682624
  11.02.ZProdukcja win gronowych59261514
  11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych40151211
  11.04.ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych98521519
  11.05.ZProdukcja piwa172834546
  11.06.ZProdukcja słodu5322
  11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych5491676056
  12PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH7033169
  12.00.ZPRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH6529168
  13PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH7 8453 4552 3181 695
  13.1Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych83491211
  13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej28752
  13.10.BProdukcja przędzy wełnianej10433
  13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych9321
  13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici19745
  13.2Produkcja tkanin5511
  13.20Produkcja tkanin10575923
  13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych85352115
  13.20.BProdukcja tkanin wełnianych261466
  13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych12513
  13.20.DProdukcja pozostałych tkanin4120109
  13.3Wykończanie wyrobów włókienniczych58127810662
  13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych778355310225
  13.9Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych4410
  13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych227924627
  13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych4 5461 8821 385975
  13.93.ZProdukcja dywanów i chodników82372112
  13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych146763324
  13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży86433024
  13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych42123110590
  13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana551233207177
  14PRODUKCJA ODZIEŻY23 7918 4224 6142 714
  14.1Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich118851920
  14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej52119910559
  14.12.ZProdukcja odzieży roboczej938489240184
  14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej15 6195 3023 0501 564
  14.14.ZProdukcja bielizny1 150328166123
  14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży2 7521 036701502
  14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich7772687152
  14.3Produkcja odzieży dzianej114461216
  14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych6782328668
  14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej86726514878
  15PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH5 5921 618810507
  15.1Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich22924
  15.11.ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych259742523
  15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich1 764570358261
  15.20.ZProdukcja obuwia3 547965425219
  16PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA28 87213 1877 6354 477
  16.1Produkcja wyrobów tartacznych3 0841 042338295
  16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych3 2141 6391 435709
  16.2Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania2281501934
  16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna45428399101
  16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych99554627
  16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa9 7944 6062 7021 609
  16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych2 5981 104586339
  16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania9 4014 3082 4101 363
  17PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU3 1791 717925791
  17.1Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury7722
  17.11.ZProdukcja masy włóknistej241144
  17.12.ZProdukcja papieru i tektury121632830
  17.2Produkcja wyrobów z papieru i tektury111013
  17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury1 466888413390
  17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych1881004831
  17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych44423813497
  17.24.ZProdukcja tapet261194
  17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury878380284227
  18POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI13 2266 4793 4063 163
  18.1Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią1 006684146250
  18.11.ZDrukowanie gazet28716811771
  18.12.ZPozostałe drukowanie6 6792 8431 6151 450
  18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku2 6091 2541 007735
  18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi1 265533301250
  18.2Reprodukcja zapisanych nośników informacji129783817
  18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji171996947
  19WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2131224644
  19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu201257
  19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej1841013833
  20PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2 9571 493665627
  20.1Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych131424
  20.11.ZProdukcja gazów technicznych73431813
  20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów55371812
  20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych121672431
  20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych176893932
  20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych150753725
  20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych3542139070
  20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych13823
  20.2Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych17936
  20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych2413115
  20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających3932118589
  20.4Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych16801
  20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących3911618063
  20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych645262143156
  20.5Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych141114
  20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych231578
  20.52.ZProdukcja klejów58321413
  20.53.ZProdukcja olejków eterycznych231288
  20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana3111427053
  20.6Produkcja włókien chemicznych8612
  20.60.ZProdukcja włókien chemicznych1000
  21PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU.1 02361496158
  21.1Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych11585922
  21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych103511815
  21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych75643859108
  22PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH9 5884 8962 4132 038
  22.1Produkcja wyrobów z gumy144953224
  22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy159896041
  22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy642319160137
  22.2Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych106781424
  22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych584288155133
  22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych1 806939459384
  22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych2 0061 231555510
  22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych4 0021 742959740
  23PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH14 8336 8293 6372 479
  23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła2111705440
  23.11.ZProdukcja szkła płaskiego83503115
  23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego534266157129
  23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego286964838
  23.14.ZProdukcja włókien szklanych8633
  23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne45917810274
  23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych6234816
  23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych47272217
  23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek125623328
  23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny4131585555
  23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki3581294231
  23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych523200176157
  23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych321988
  23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych261686
  23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych11411
  23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych100532921
  23.51.ZProdukcja cementu302085
  23.52.ZProdukcja wapna i gipsu5227712
  23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu5847819
  23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu3 7361 445709440
  23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu174825133
  23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej3322088786
  23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej69331510
  23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem6333712
  23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu1 574567279170
  23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia4 8982 5081 581889
  23.9Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana7602
  23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych84531823
  23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana2981706272
  24PRODUKCJA METALI1 404871393345
  24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych1921326453
  24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali1751114544
  24.3Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce282012
  24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno3319115
  24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno3519145
  24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno144754832
  24.34.ZProdukcja drutu53281711
  24.4Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych6512
  24.41.ZProdukcja metali szlachetnych96592323
  24.42Produkcja aluminium38321310
  24.42.AProdukcja aluminium hutniczego7654
  24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium105574328
  24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny10713
  24.44.ZProdukcja miedzi11833
  24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych201053
  24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych3312
  24.5Odlewnictwo metali201715
  24.51.ZOdlewnictwo żeliwa123682931
  24.52.ZOdlewnictwo staliwa241769
  24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich96552421
  24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi96531716
  24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane3321149
  25PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ49 58423 57216 1389 752
  25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych1271052441
  25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części8 1504 0983 1021 930
  25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej2 8941 549945678
  25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych9510
  25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania531314165111
  25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych2491388250
  25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą2581145238
  25.40.ZProdukcja broni i amunicji4326109
  25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków776459294163
  25.6Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych6 9474 2932 223570
  25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale3 4351 4571 324845
  25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych18 0657 4986 4664 073
  25.7Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia7722
  25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców150593732
  25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów5972639682
  25.73.ZProdukcja narzędzi53526312697
  25.9Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych81741022
  25.91.ZProdukcja pojemników metalowych2391244752
  25.92.ZProdukcja opakowań z metali69401516
  25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn1 061562300201
  25.94.ZProdukcja złączy i śrub60126763102
  25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana4 3661 599717574
  26PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH7 5644 1141 8711 535
  26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych29614310487
  26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych451203130117
  26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych797421265176
  26.3Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego56723510269
  26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego159854346
  26.4Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku782402199117
  26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku2461079380
  26.5Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów567316139125
  26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych1 022562262255
  26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów572076
  26.6Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego1 9321 230388313
  26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego3614107
  26.7Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego4562656482
  26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego165886045
  26.8Produkcjamagnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji7301
  26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji2110
  27PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH4 3282 3971 143905
  27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów747468161111
  27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej948606372265
  27.2Produkcja baterii i akumulatorów5537814
  27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów36191311
  27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych10542
  27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli74331619
  27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego106683926
  27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego815379188173
  27.5Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego6651720
  27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego208934038
  27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego582368
  27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego1 205615289218
  28PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA9 3305 3552 5321 945
  28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych2131347845
  28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego2261189780
  28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek2151193541
  28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów88441116
  28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych142873229
  28.2Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia11933
  28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych2671526158
  28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków638338168143
  28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych55341514
  28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych2817159
  28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych717373194150
  28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana1 9151 153635373
  28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa1 402747301226
  28.4Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych534350147113
  28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu134733636
  28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych61342915
  28.9Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia181616
  28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii3619108
  28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa48529311990
  28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów514270125124
  28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego142842630
  28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego36251312
  28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów63432526
  28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana1 320762346275
  29PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI1 520807369318
  29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych181063
  29.10.BProdukcja samochodów osobowych2817710
  29.10.CProdukcja autobusów372476
  29.10.DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów10711
  29.10.EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli3118136
  29.20.ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep32220212786
  29.3Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych1101
  29.31.ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych51272010
  29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli1 012491187190
  30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO3 7782 2311 505501
  30.1Produkcja statków i łodzi351928
  30.11.ZProdukcja statków i konstrukcji pływających2 3441 4711 010240
  30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych75743928685
  30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego1951016854
  30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn76282321
  30.40.ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych5313
  30.91.ZProdukcja motocykli63272419
  30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich216976356
  30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana84432812
  31PRODUKCJA MEBLI27 37913 5349 1115 851
  31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych4 1752 1721 8021 094
  31.02.ZProdukcja mebli kuchennych8 1344 0413 5452 230
  31.03.ZProdukcja materaców138805145
  31.09.ZProdukcja pozostałych mebli10 9534 2592 8061 816
  32POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW13 8506 2243 9923 169
  32.1Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów1531321836
  32.11.ZProdukcja monet10310
  32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych2 6981 212745570
  32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych650242233222
  32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych3151599669
  32.3Produkcja sprzętu sportowego2201123833
  32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego304127104105
  32.40.ZProdukcja gier i zabawek1 397527309280
  32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne2 6881 4081 223962
  32.9Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana3982398171
  32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli2351154234
  32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana4 5711 7721 073720
  33NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ23 2969 4848 2026 118
  33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych1 846767719497
  33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn8 5783 6143 3932 461
  33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych1 128567484398
  33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych2 051899832691
  33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi2 124650593451
  33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych462166124101
  33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego2401099564
  33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia3 2811 236713409
  33.2Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia222137
  33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia3 4771 3751 2361 029
  35WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ.6 3613 3751 1541 065
  35.1Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną244171769
  35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej4 1341 985803548
  35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej97611526
  35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej2071582665
  35.14.ZHandel energią elektryczną540185141111
  35.2Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym1039094
  35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych5534127
  35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym98732013
  35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym311164
  35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych562359101136
  36POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY722634122287
  36.00.ZPOBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY610519107238
  37ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW1 330820494277
  37.00.ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW955483423199
  38DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW5 6143 1351 5561 078
  38.1Zbieranie odpadów1711473135
  38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne1 222633486287
  38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych94564829
  38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne200955735
  38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych40731312772
  38.3Odzysk surowców40829111472
  38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych27412310559
  38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych1 059388313157
  39DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI956584294179
  39.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI29414710778
  41ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW105 96444 89532 38415 201
  41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków62 86227 47316 7056 886
  41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych42 88817 26315 6378 263
  42ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ16 2578 2916 3844 098
  42.1Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych2 5971 676941422
  42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad6 6403 3292 9401 768
  42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej31313311293
  42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli519234215144
  42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych1 696821724508
  42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych2 158994856657
  42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej1 471759304294
  42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane863345292212
  43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE259 231107 97390 98249 773
  43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę58532217
  43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych6 7233 6292 6671 028
  43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę6 3312 7672 6301 454
  43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich788438373259
  43.2Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych2 8171 728812318
  43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych37 66716 00113 6099 871
  43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych32 91614 10311 8357 473
  43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych5 2732 0311 7781 123
  43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych1 046783177186
  43.31.ZTynkowanie17 6616 9186 5502 641
  43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej15 7906 4355 8383 155
  43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian26 28910 3909 3724 331
  43.34.ZMalowanie i szklenie13 0804 7223 9111 780
  43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych49 75617 43816 2868 513
  43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane6 3964 2922 461618
  43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych14 9696 8755 8052 556
  43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane16 9206 4826 1673 768
  45HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH.113 31254 78239 46323 593
  45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek21 2159 1567 0164 110
  45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli1 410585519341
  45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli67 25732 24524 96713 775
  45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli2 5851 3001 084747
  45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli16 5999 0644 4713 556
  45.4Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich692544270157
  45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich2 3021 030978672
  46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI177 15877 50942 60631 375
  46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie2 1191 441839208
  46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów886428257158
  46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych1 444699568340
  46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych2 0951 062831579
  46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów1 432699526418
  46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych1 122510397277
  46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych1 286514434279
  46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych3 0531 3171 088687
  46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów6 8492 5001 7151 266
  46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju19 8157 0985 2723 848
  46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt1 6971 007266211
  46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt1 703885613410
  46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin1 053575347229
  46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt1 823966540225
  46.24.ZSprzedaż hurtowa skór135754527
  46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych3652483970
  46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw4 9372 4251 473841
  46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa1 808890388287
  46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych1 216624323236
  46.34Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych81836113295
  46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych664323183145
  46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych391189137104
  46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych4222028776
  46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich865402220161
  46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw717381234177
  46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki1 730812339284
  46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych4 0581 116449337
  46.4Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego1 345789264247
  46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych2 8261 423768506
  46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia8 6313 3681 8781 045
  46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego910488367252
  46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących1 9391 109473424
  46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków1 068524443289
  46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych1 844936473396
  46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego786469272213
  46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii30716310886
  46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego3 7521 923785706
  46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania1 158610443310
  46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego2 6541 361685553
  46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia580512218187
  46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia2 1301 147820495
  46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek2381528679
  46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej698370217200
  46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich119784738
  46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych33822281105
  46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych791481237168
  46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń2 4731 406836720
  46.7Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa33730753114
  46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych4 1672 1701 270775
  46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali1 809954564381
  46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego15 9249 3944 2843 709
  46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego3 7512 4031 0211 081
  46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych2 7601 572830669
  46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów745338242151
  46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu4 4242 2591 470637
  46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana32 4177 5142 1972 075
  46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana9 6714 1513 2572 422
  47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI422 061168 77699 72761 549
  47.1Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach1 7031 542235523
  47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46 74219 29411 2826 447
  47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach32 2078 2446 1363 421
  47.2Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 9262 675420448
  47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 3031 5221 169424
  47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 9683 3631 295988
  47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach879347210110
  47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3 8971 825713580
  47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3 5871 6821 059630
  47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach902312223121
  47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 810807628348
  47.3Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw2 8672 216966932
  47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw1 350623524331
  47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3 9302 7321 4831 239
  47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 189601530388
  47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach569382188159
  47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 6861 9661 132629
  47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 1294 4571 9761 822
  47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach711452267200
  47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach5 8503 1018881 136
  47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach6 4303 3611 7551 465
  47.6Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach5 0592 651820578
  47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach871487266234
  47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 394605483319
  47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach162934343
  47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 711876653520
  47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach943480309256
  47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach30,04711 1358 2723 582
  47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach6 2522 1741 287647
  47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 7064 5081 3581 481
  47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach2 8701 838753879
  47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach8 0243 7651 4401 051
  47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach13 9388 0264 7532 960
  47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach2 1621 366746546
  47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach32 94410,4574 6423 634
  47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach12 0754 6413 6561 229
  47.8Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach48 27016 6837 3341 276
  47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach3 6501 5361 463416
  47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach7 6892 9192 842755
  47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach5 0292 0832 006711
  47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet44 79816 82816 09713 168
  47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami28 1358 2006 5173 477
  49TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY135 48156 04840,09023 172
  49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy36856
  49.20.ZTransport kolejowy towarów167982726
  49.3Pozostały transport lądowy pasażerski6 0853 6471 120615
  49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski3 2681 6211 034734
  49.32.ZDziałalność taksówek osobowych25 1107 6656 7573 559
  49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany7 0883 0132 1161 313
  49.41.ZTransport drogowy towarów92 00739 11328 59116 564
  49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami900344314240
  49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych1111
  49.50.BTransport rurociągowy pozostałych towarów181011
  50TRANSPORT WODNY785372213178
  50.1Transport morski i przybrzeżny pasażerski106832629
  50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski114534935
  50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów4022177
  50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski184635258
  50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów3251406745
  51TRANSPORT LOTNICZY935274208244
  51.1Transport lotniczy pasażerski242337
  51.10.ZTransport lotniczy pasażerski787187168202
  51.21.ZTransport lotniczy towarów103523631
  51.22.ZTransport kosmiczny7001
  52MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT15 7726 5454 6503 380
  52.10Magazynowanie i przechowywanie towarów70551024
  52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych2013106
  52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów1 659731466317
  52.2Działalność usługowa wspomagająca transport231626
  52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy5 4552 3381 7981 141
  52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski3231536879
  52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy128403925
  52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy1 561292267336
  52.24Przeładunek towarów61534319834
  52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich81231816
  52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych24775
  52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych1 266479455296
  52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych114443035
  52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych87473526
  52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych4 2931 9211 2431 018
  53DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA9 2166 0181 9331 341
  53.1Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)3 1363 258287
  53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)227747146
  53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska5 0881 9431 8171 276
  55ZAKWATEROWANIE25 02013 4236 7014 804
  55.1Hotele i podobne obiekty zakwaterowania2 7402 058373649
  55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania2 281980691466
  55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania12 8885 2034 2822 681
  55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe2951258234
  55.90.ZPozostałe zakwaterowanie6 8165 0571 273974
  56DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM67 95127 08218 1049 872
  56.10Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne9 4196 3673 358994
  56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne23 1918 9658 1995 386
  56.10.BRuchome placówki gastronomiczne2 751914896631
  56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)4 4901 6641 446887
  56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna8 4142 0081 148678
  56.3Przygotowywanie i podawanie napojów17 2946 0582 240763
  56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów2 018825761450
  58DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA6 7843 1591 7491 577
  58.1Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania180118953
  58.11.ZWydawanie książek2 5871 149597536
  58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)20633
  58.13.ZWydawanie gazet572332149107
  58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków908522263236
  58.19.ZPozostała działalność wydawnicza1 197524300246
  58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych560163141133
  58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania760345287263
  59DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH11 8365 0053 9333 556
  59.1Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi94641114
  59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych6 6792 4472 3132 217
  59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi3 0061 559987741
  59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych4062066064
  59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów2121413864
  59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych1 439588524456
  60NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH579361141131
  60.10.ZNadawanie programów radiofonicznych114751728
  60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych135713244
  61TELEKOMUNIKACJA6 3093 4492 4541 839
  61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej3 9302 3771 5041 022
  61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej1 184603531441
  61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej112665947
  61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji1 083403360329
  62DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA98 35632 58128 19828 390
  62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem68 84821 55218 92719 840
  62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki16 0075 3284 6644 694
  62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi5 8082 3491 9551 607
  62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych7 6933 3522 6522 249
  63DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI15 1287 1414 9783 969
  63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność4 3762 1101 4691 329
  63.12.ZDziałalność portali internetowych6 5632 6672 1531 658
  63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych626345202158
  63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana1 284466400366
  64FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH21 06411 7994 7214 412
  64.1Pośrednictwo pieniężne1901501551
  64.11.ZDziałalność banku centralnego75369452320
  64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne4 8732 4871 4551 166
  64.20.ZDziałalność holdingów finansowych1 0332766339
  64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych2 2421 392764220
  64.9Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych1 3021 176117501
  64.91.ZLeasing finansowy596262150111
  64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów1 692718595426
  64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych4 2761 6571 3331 072
  65UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA , FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ.4 2642 987720778
  65.11.ZUbezpieczenia na życie802590127131
  65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe2 1711 517484517
  65.30.ZFundusze emerytalne2201771922
  66DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE66 92928 17920,22512 324
  66.1Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych784287
  66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi402075
  66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych790419321186
  66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych14 5487 3735 5133 439
  66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat1 671857645511
  66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych26 0569 1437 9076 335
  66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne1 114559517379
  66.3Działalność związana z zarządzaniem funduszami22 4449 6865 2791 427
  66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami113332016
  68DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI54 69129 37813 91510,604
  68.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek2 6222 0971 005410
  68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek5 8031 9381 133793
  68.2Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi2 9982 159845478
  68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi11 8184 1083 0072 180
  68.3Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie6959129
  68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami14 3256 4384 8634 169
  68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie16 53012 2183 0372 418
  69DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE37 26717 49911 48911 186
  69.10.ZDziałalność prawnicza1 759310306376
  69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe33 96516 26011 06510,546
  70DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM44 25113 90811 92411 682
  70.1Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych2341232924
  70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych2 754692225187
  70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja3 0771 1331 0501 069
  70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania38 18611 96010,62010,402
  71DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE65 25232 42623 32721 819
  71.1Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne12 6615 9791 8382 114
  71.11.ZDziałalność w zakresie architektury19 20611 4988 3767 085
  71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne28 59412 42411 40011 225
  71.20.ABadania i analizy związane z jakością żywności24111110893
  71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne4 5502 4141 6051 302
  72BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE3 5912 0301 0571 050
  72.1Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych939753183286
  72.11.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii39119010491
  72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych1 478616478409
  72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych623334239232
  73REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ41 71817 88213 50910,900
  73.11.ZDziałalność agencji reklamowych35 52915 62111 8989 654
  73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji158877361
  73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych193917964
  73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)1 123345313318
  73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach192988468
  73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej4 5231 6401 062735
  74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA48 42320,12017 13215 967
  74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania16 6506 1535 9785 633
  74.2Działalność fotograficzna3 9112 431900665
  74.20.ZDziałalność fotograficzna11 2634 6004 5053 989
  74.3Działalność związana z tłumaczeniami1 045881221297
  74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami3 8841 7701 6741 583
  74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana11 6704 2853 8543 800
  75DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA8 0075 1652 6242 377
  75.00.ZDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA3 9662 1661 9341 600
  77WYNAJEM I DZIERŻAWA25 1038 4585 3033 695
  77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45528314162
  77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek2 208814733574
  77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli738287259187
  77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego2 450757330167
  77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego1 459666608469
  77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.130782121
  77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego555241212163
  77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych51830514657
  77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych52926021596
  77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych2 3191 041919632
  77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery2121107360
  77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego138725032
  77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego42241512
  77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane1 881814638456
  77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim11 0402 537867643
  77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim3821336351
  78DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM14 7758 4134 4811 387
  78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników2 905985773632
  78.2Działalność agencji pracy tymczasowej8712
  78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej984346236191
  78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników684254197136
  79DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE9 3715 1812 7322 752
  79.11.ADziałalność agentów turystycznych1 148619484379
  79.11.BDziałalność pośredników turystycznych324169118101
  79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki1 509849689562
  79.13.ZDziałalność organizatorów turystyki3 5701 900666611
  79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych1 367585566588
  79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej132842752
  79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana1 321975182459
  80DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA3 7701 774966868
  80.1Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa1 700791227282
  80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa1 064488334254
  80.2Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa161634
  80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa528301243182
  80.3Działalność detektywistyczna141234
  80.30.ZDziałalność detektywistyczna448166156142
  81DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI33 72214 72712 0857 239
  81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach2 604947914586
  81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych9 5153 5243 3292 040
  81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych2 4831 0991 019669
  81.29.ZPozostałe sprzątanie9 8324 6622 7481 199
  81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni9 2884 4954 0752 745
  82DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ50,45224 03515 47710,453
  82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura24 83310,6147 4765 691
  82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura7 2053 5251 9641 188
  82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)1 812696622569
  82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów4 1932 2341 530838
  82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe2 4321 579568474
  82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem2 5151 092647336
  82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana7 4624 2952 6701 357
  84ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE29 22325 1537523 974
  84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna1 3701 042164233
  84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej21 79018 7021701 790
  84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych29927119103
  84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania90882916440
  84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa8166327
  84.21.ZSprawy zagraniczne10173210
  84.22.ZObrona narodowa874535
  84.23.ZWymiar sprawiedliwości67859225185
  84.24.ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne1 3621 11483361
  84.25.ZOchrona przeciwpożarowa1 4631 448235328
  84.3Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne228200392
  84.30.ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne1110
  85EDUKACJA94 90659 79224 45629 563
  85.1Wychowanie przedszkolne7 5156 7853662 298
  85.10.ZWychowanie przedszkolne1 152646592461
  85.20.ZSzkoły podstawowe9 6769 3021252 487
  85.31Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane4413
  85.31.AGimnazja7 0506 3251832 726
  85.31.BLicea ogólnokształcące2 1001 76556613
  85.31.CLicea profilowane1 9441 91422685
  85.32Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych1 5201 28726481
  85.32.ATechnika1 0148668250
  85.32.BZasadnicze szkoły zawodowe7313
  85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy236204472
  85.41.ZSzkoły policealne94484474200
  85.42.AZakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych61648624248
  85.42.BSzkoły wyższe271365
  85.5Pozaszkolne formy edukacji67740550150
  85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych9 7143 6363 5653 310
  85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej6 3592 8622 1741 533
  85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu4 8653 0312 4281 453
  85.59.ANauka języków obcych11 7465 3644 7393 925
  85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane22 29011 1178 3126 655
  85.6Działalność wspomagająca edukację6357031
  85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację3 6431 6801 6081 450
  86OPIEKA ZDROWOTNA169 81382 38855 69945 245
  86.1Działalność szpitali77168953322
  86.10.ZDziałalność szpitali874435292244
  86.2Praktyka lekarska43 90519 3376 2534 487
  86.21.ZPraktyka lekarska ogólna19 2508 8087 3617 514
  86.22.ZPraktyka lekarska specjalistyczna13 6616 9925 7054 772
  86.23.ZPraktyka lekarska dentystyczna19 82811 7786 7415 903
  86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna14 6707 1496 9015 641
  86.90.BDziałalność pogotowia ratunkowego6 9103 6833 3452 291
  86.90.CPraktyka pielęgniarek i położnych18 9929 0168 1944 807
  86.90.DDziałalność paramedyczna2 437971898660
  86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana27 55812 8359 8858 399
  87POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2 3891 775360820
  87.10.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską1 3941 150102512
  87.20.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi113821950
  87.3Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych4846020
  87.30.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych409196161111
  87.90.ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem42530178127
  88POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA7 8594 5412 1542 397
  88.10.ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych2 4091 004463542
  88.91.ZOpieka dzienna nad dziećmi2 5811 4041 1501 025
  88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana28810810295
  90DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ15 1267 4285 1694 586
  90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych4 9192 0321 9681 562
  90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych5 3803 4891 5321 405
  90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza4 3851 5971 5471 479
  90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych442310122140
  91DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW5 3214 9405332 416
  91.01.ADziałalność bibliotek3 4893 5871141 707
  91.01.BDziałalność archiwów481785
  91.02.ZDziałalność muzeów2512115
  91.03.ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych1 3971 000377559
  91.04.ZDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody113901535
  92DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI837459258124
  92.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI35313712163
  93DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA19 82311 8416 7864 657
  93.1Działalność związana ze sportem47041194127
  93.11.ZDziałalność obiektów sportowych1 150690353330
  93.12.ZDziałalność klubów sportowych7 0385 7952 4471 025
  93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej2 002813757575
  93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem2 535850802756
  93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki1 265607520353
  93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna4 8562 3741 7311 354
  94DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH23 68619 9185 7032 876
  94.1Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych4541116
  94.11.ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców89578164151
  94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych53642661112
  94.20.ZDziałalność związków zawodowych2 2391 877264179
  94.9Działalność pozostałych organizacji członkowskich54446825122
  94.91.ZDziałalność organizacji religijnych3 2942 73012466
  94.92.ZDziałalność organizacji politycznych2 1811 73274427
  94.99.ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana13 11911 2174 3842 038
  95NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO19 5528 9906 3934 620
  95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych6 1962 9772 3141 836
  95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego876382362313
  95.2Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego3352534574
  95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku3 4061 438630549
  95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego1 248581550416
  95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych1 792841411139
  95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego1 807761697481
  95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii1 107579236159
  95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego2 7851 1781 148653
  96POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA102 96245 65736 18020,192
  96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich4 6011 8371 147701
  96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne76 41933 93627 84614 795
  96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna2 5991 692840502
  96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej6 5342 8862 3431 297
  96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana10,9244 2233 7812 679
  97GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW483576
  98GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY32812
  98.10.ZGospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby32812
  99ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN413463

 • Baza firm według województw w całej Polsce

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg województw i form kontaktu

  Województwo obecneAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Dolnośląskie260 553113 28969 20553 853
  Kujawsko-Pomorskie148 75172 68945 19629 875
  Lubelskie191 38286 71353 67136 322
  Lubuskie137 80367 85539 18126 474
  Łódzkie83 67439 41824 73315 209
  Małopolskie272 493122 49573 22158 886
  Mazowieckie577 231207 753137 910107 660
  Opolskie69 32133 56616 64913 214
  Podkarpackie130 14761 468038 38527 904
  Podlaskie82 15040 58823 18816 176
  Pomorskie200 72687 14051 64744 017
  Śląskie337 076154 29193 58175 427
  Świętokrzyskie78 90837 70622 46814 347
  Warmińsko-Mazurskie97 37448 76629 10720 282
  Wielkopolskie314 310154 78995 39859 571
  Zachodniopomorskie149 18464 64037 47325 838
  brak informacji88 7385 2224 63018 494
  Łącznie3 219 9211 398 600855 643643 659

 • Baza firm według dużych miast w Polsce

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg dużych miast i form kontaktu

  MiastoAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Łącznie1 200 726465 454288 543236 700
  Białystok28 38713 0008 3376 669
  Bielsko-Biała17 8887 5784 4273 438
  Bydgoszcz30 17513 4168 5606 171
  Bytom10 5874 5692 7172 165
  Chorzów7 9593 1611 9641 590
  Częstochowa21 46510 6976 2744 825
  Dąbrowa Górnicza9 1983 6452 5171 443
  Elbląg10 3264 5572 8872 218
  Gdańsk49 57319 69811 93411 595
  Gdynia27 20111 0166 6115 493
  Gliwice15 9326 8834 0573 683
  Gorzów Wielkopolski12 3355 8364 0052 261
  Kalisz9 5954 5622 7521 847
  Katowice30 40813 5318 1416 600
  Kielce18 9238 1814 5663 419
  Koszalin11 1785 1863 0522 221
  Kraków86 89231 54718 92718 371
  Legnica9 3224 0122 2831 643
  Łódź68 14528 72817 54412 307
  Lublin35 18515 6779 3367 604
  Olsztyn17 9188 7795 2824 456
  Opole13 6766 4183 4773 134
  Płock9 4164 1402 8131 899
  Poznań72 41131 27019 11313 236
  Radom19 1308 3354 8312 987
  Ruda Śląska7 5042 9841 9481 741
  Rybnik9 9474 7752 7812 339
  Rzeszów20 1768 1935 4444 611
  Sosnowiec15 1945 7793 6522 706
  Szczecin43 28514 7777 8917 035
  Tarnów9 5284 3852 8072 261
  Toruń18 5068 6295 4873 972
  Tychy10 0404 2602 6472 190
  Wałbrzych8 6333 3031 9051 293
  Warszawa296 90286 03356 69351 686
  Włocławek8 5404 0992 5041 809
  Wrocław83 98132 67521 07518 120
  Zabrze10 4064 7973 1182 548
  Zielona Góra14 8596 3434 1843 114
  Łącznie1 200 726465 454288 543236 700

 • Baza firm do kupienia według wielkości zatrudnienia

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg zatrudnienia i form kontaktu

  Przedział zatrudnieniaAdres pocztowyCall CenterSMSE-mail
  11 884 698809 819636 869412 101
  2410 224141 33766 93442 550
  3138 42353 10424 14517 773
  4128 40985 68919 09525 009
  541 46817 5647 0376 504
  6-1073 83543 76712 10717 295
  11-2036 53624 5043 89310 260
  21-5026 08520 8361 6789 121
  51-1008 6118 3695735 276
  101-2003 4063 3362392 041
  201-5001 7941,771123894
  501-100043241728221
  1001-2000162161763
  powyżej 20007474330
  brak informacji373 385177 56573 31767 180
  Łącznie3 127 5421 388 313846 048616 318

   

 • Baza firm według roku założenia firmy

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg roku założenia firmy i form kontaktu

  Rok założeniaAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Łącznie3 127 5421 388 313846 048616 318
  202220 0104 7554 7194 466
  2021147 01141 94441 76534 697
  2020123 00440 13939 98630 533
  2019125 94332 90432 72421 670
  2018141 40236 62436 41822 914
  2017208 93155 40454 66833 016
  2016198 78134 83634 07540 789
  2015130 1867 9827 34542 215
  2014110 31060 08356 28440 376
  2013113 01067 63661 33039 798
  201296 78764 29156 40439 336
  201188 75267 23256 58531 877
  201089 43675 16562 47629 910
  200989 79076 25958 22728 362
  200890 06068 83449 39412 736
  200795 50178 10152 63513 673
  200672 22254 13532 6539 016
  200575 97553 41525 7399 652
  200426 10817 0134 1174 375
  200328 24817 9053 7075 151
  200226 15616 6763 1334 949
  200127 49818 9453 6455 653
  200037 24912 3482 4484 642
  199996 32929 6676 0929 912
  199834 10215 9823 6225 255
  199715 82112 2122 9164 416
  199619 79014 9963 3305 392
  199517 64914 0312 8545 632
  199415 28412 3402 3824 338
  199321 48217 3043 7716 043
  199225 49821 9233 6807 085
  199118 01715 4262 7986 325
  199013 18212 0902 0715 182
  19895 2744 8411 2181 862
  19881 8671 739331848
  19871 2011 084254459
  1986987920199410
  19852 3112 3941631 367
  1984793730132330
  19831 5041 485171787
  19821 2631 247155624
  198196393978525
  198073666387248
  197947644357200
  197854950746276
  19771 6951 676621 030
  197672473732399
  19757 6927 8662734 689
  197423421928112
  19732732462393
  1972103851040
  19716354521
  19701181061144
  19699684536
  196810099551
  19675958721
  196688841036
  1965117115647
  1964180181550
  19636355736
  196232836646224
  19617073351
  1960122113253
  1959600726593672
  1958169171782
  19571731881679
  1956145149293
  19557476441
  1954114108960
  1953124131973
  195222823710173
  195129330114176
  195086988028731
  1949202211297
  19483203686232
  194726030612183
  194655259168311
  19451,0541,16679641
  19444952110
  19431100
  1942111206
  19412200
  19406604
  19392328110
  19384544037
  1937151501
  1936202406
  19351413311
  1934817917
  19331717113
  1932111015
  1931242325
  19301616014
  19294550026
  19285051025
  19272022411
  19267175419
  1925212516
  19245252030
  19235860141
  19222827023
  1921134133125
  19203734025
  19199998173
  191850533245
  19174401
  19162829016
  19151816014
  19145817
  1913911010
  19122323116
  1911151514
  19101111010
  19092629015
  19084044032
  19074849027
  1906383902
  190553621059
  19041919016
  19037704
  19022323023
  19013202
  19004436418
  1899424407
  18988708
  18973939038
  18966602
  18954401
  18941414011
  18931100
  18921100
  18902202
  18891101
  18877505
  18862111
  18852101
  18842200
  pozostałe651 246183 32027 68127 507
  Rok założeniaAdres pocztowyCall CenterSMSe-mailSMS i email
  Łącznie278 32883 71583 37467 44950 546
  2022-026 4161 5281 5211 412910
  2022-0113 5943 2273 1983 0541 997
  2021-1210 5252 6902 6702 2832 427
  2021-1112 7083 2943 2832 7392 119
  2021-1012 8063 3383 3242 8572 502
  2021-0912 3163 4053 3972 8461 510
  2021-0811 6733 2233 2062 5462079
  2021-0713 2743 8633 8463 1632 316
  2021-0613 2573 8493 8333 1142 036
  2021-0512 4313 6163 5972 9892 135
  2021-0413 0903 9283 9123 2322 179
  2021-0311 3783 5133 4962 9072 284
  2021-0210 6683 2003 1852 6642 146
  2021-0112 8854 0254 0163 3572 368
  2020-128 1512 6862 6732 2462 073
  2020-1110 4163 4273 4162 8391 570
  2020-1013 0894 2794 2693 2812 113
  2020-0912 8364 3144 3043 2051 383
  2020-0811 1993 6623 6482 7011 769
  2020-0712 0384 1494 1373 0562 047
  2020-0611 2464 1234 1123 0171 993
  2020-057 3522 9202 9132 3671 874
  2020-044 7671 8611 8581 5582 092
  2020-039 9503 0032 9882 1282 093
  2020-0210 2632 5922 5721 8882 531

 • Baza firm według formy prawnej

  Forma prawnaAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  Łącznie2 810 0271 245 445823 361563 329
  Bez FP – zakład prywatny2 290 119985 313750 648487 708
  Fundacje2 8562 283996607
  Fundusze1086008
  Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników2592304561
  Inne kościoły3252373813
  Komunalne jednostki organizacyjne6 1485 6181422 363
  Kościół Katolicki3 0752 5149085
  Organizacje pracodawców8568910
  Organizacje społeczne76559525115
  Organy władzy, administracji i kontroli państwowej3 9473 4132731 606
  Państwowe jednostki organizacyjne10 7059 0291754 691
  Partie polityczne824873
  Przedsiębiorstwa komunalne6965422
  Przedsiębiorstwa państwowe1 7141 61246418
  Przedstawicielstwa zagraniczne2952033135
  Samorząd gospodarczy i zawodowy8586984898
  Samorząd terytorialny25 50822 2192253 308
  Skarb państwa5 4405 46268625
  Sp. z o.o.196 09686 91635 00929 198
  Spółdzielnie10 3939 5859393 678
  Spółki akcyjne16 59111 8561 9553 570
  Spółki cywilne179 70559 67720 86915 019
  Spółki inne5614237894
  Spółki jawne16 93212 3023 6864 975
  Spółki komandytowe11 1154 7351 9301 649
  Spółki Komandytowo – Akcyjne3 8991 028289247
  Spółki Partnerskie2581568357
  Stowarzyszenia19 27116 7255 3742 719
  Wymiar sprawiedliwości4574278145
  Związki zawodowe2 3911 948271202
  Łącznie2 810 0271 245 445823 361563 329

 • Baza firm według formy własności

  Forma własnościAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  komunalna13 18910 9291805 475
  międzynarodowa6 3401 800263495
  państwowa państwowych osób prywatnych1 9331 26792526
  państwowa skarbu państwa8 0746 2472273 396
  prywatna1 714 410452 718300 017280 242
  Łącznie1 743 946472 961300 779290 134

 • Baza firm według numeru NIP i REGON

  KryteriumAdres pocztowyCall CenterSMSe-mail
  NIP2 490 2681 169 036779 110638 602
  REGON2 766 8491 243 563833 605639 136

 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i otrzymać indywidualną ofertę zadzwoń lub przyślij zapytanie określając założenia Twojego Projektu.

  Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
  © 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.