Baza firm

Baza klientów firm – baza klientów biznesowych jest zbiorem informacji o firmach tzw. rekordów. Każdy rekord w naszej bazie EFEKT NOWA zawiera ok. 20 różnych informacji.
Naszą bazę można precyzyjnie targetować według określonej przez Klienta grupy docelowej. Najczęściej wybierane kryteria targetowania bazy to:

 • Branża określona przez naszego Klienta lub według PKD
 • Wielkość firmy według przedziału zatrudnienia – posiadamy 14 przedziałów zatrudnienia
 • Lokalizacja: województwo, powiat, miasto
 • Data: rok, miesiąc lub dzień powstania firmy
 • Forma własności
 • Forma prawna
 • Zamożność lokalizacji firmy – ma to duże znaczenie dla firm, które posiadają produkty lub usługi premium o wyższej wartości i chcą docierać do zamożnych właścicieli mikro i małych firm

Baza spełnia wszystkie wymogi RODO. Dlatego udzielamy licencji na bazę b2b oraz wykonujemy wysyłki SMS i email zgodnie z obowiązującym prawem.
Więcej informacji o kryteriach i ilościach rekordów naszej bazy B2B znajduje się poniżej w tekście.

W celu przygotowania indywidualnej oferty na bazę potencjalnych klientów biznesowych Waszej firmy, należy określić Wasz produkt lub usługę oraz kryteria grupy docelowej.

Baza firm – przewagi konkurencyjne biznesowej bazy EFEKT NOWA:

 • Duża liczba potencjalnych klientów b2b – ponad 3,3 mln
 • Co miesiąc dodajemy do bazy ok. 30 tys. nowych firm
 • Na bieżąco tj. co miesiąc wykreślamy ok. 30 tys. nieistniejących firm
 • Weryfikacja aktywności każdego numeru telefonu w dniu przekazania bazy
 • Formy komunikacji: telemarketing, SMS, MMS, email, direct mail
 • Kilkanaście kryteriów wyboru
 • Kryterium zamożności według lokalizacji siedziby firmy
 • Zawsze wykonujemy deduplikację i walidację bazy
 • Długi okres karencji np. do telemarketingu wynosi 6 miesięcy
 • Wysoka jakość i gwarantowana 90 proc. aktualność
 • Unikalna gwarancja satysfakcji 100 proc.

baza b2b

Baza klientów biznesowych B2B

Baza firm posiada kilkanaście kryteriów wyboru. Na tej podstawie można bardzo precyzyjnie określić i wybrać własną grupę docelową potencjalnych klientów.

Na podstawie wielu informacji w każdym rekordzie segmentacja klientów z naszej bazy danych b2b jest możliwa praktycznie dla Klienta z każdej branży.

Przy wyszukiwaniu potencjalnych klientów biznesowych wykonujemy szereg czynności, które mają na celu przygotowanie listy wybranych rekordów, które potencjalnie mogą być zainteresowane produktem lub usługą naszego Klienta. Jest to tzw. prospecting.

Po wybraniu grupy docelowej wykonujemy deduplikację baz, tak aby nasz Klient nie otrzymał rekordów, które w minionych 6 miesiącach otrzymała inna konkurencyjna firma. Wykonujemy również deduplikację pomiędzy kolejnymi bazami firm, które w ostatnich miesiącach użyczał nasz dany Klient i inni klienci z tej samej branży.

Ważna jest również deduplikacja pomiędzy bazą obecnych klientów biznesowych i potencjalnych klientów biznesowych.

Ponadto wykonujemy do kampanii telemarketingowych usługę walidacji bazy, czyli sprawdzamy statusy aktywności w sieci telekomunikacyjnej każdego numeru telefonu. W ten sposób przekazujemy naszym Klientom bazy B2B z numerami telefonów, które są aktywne w sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu każdy nasz Klient nie tylko oszczędza kilkadziesiąt groszy na niepotrzebnym zakupie rekordu z nieaktualnym numerem telefonu w danej chwili, ale również oszczędza wiele złotych na każdej niepotrzebnej próbie rozmowy telefonicznej z wyłączonym w danym okresie numerem telefonu.

Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają na kosztach zakupu baz danych b2b i wielokrotnie więcej na kosztach telemarketingu. Dlatego posiadamy stałych Klientów, dla których zarządzamy całym procesem przygotowania baz danych firm do kampanii telefonicznych.

Po testach zawieramy stałe umowy z klientami. Pozwala to na dobre zaplanowanie przygotowania cyklicznych, wynikowych baz klientów biznesowych na kolejne okresy lub kolejne kampanie. Bazy wynikowe firm przygotowujemy sprawnie z wysoką jakością i w krótkim terminie. Dzięki temu nasi Klienci pracują płynnie bez przestojów, bez ponoszenia zbędnych kosztów na przestoje zespołów telemarketingowych. W przypadku jeśli następuje zmiana potrzeb po Stronie Klienta tj. potrzebuje mniej lub więcej rekordów, to wówczas dokonujemy korekty ilościowej.

Bazy danych B2B: przykładowe ilości potencjalnych klientów biznesowych według określonych kryteriów:

 • Baza firm według wielu głównych kryteriów

  Informacja – kryterium wyboruŁączna ilość kryterium wyboru
  Łączna ilość3 369 732
  Nazwa firmy3 369 732
  Imię i Nazwisko Stanowisko2 300 399
  Adres pocztowy3 324 934
  Telefon komórkowy859 585
  Telefon stacjonarny616 606
  Telefon K lub S1 403 819
  Adres email673 579
  Strona www322 783
  Rok założenia Firmy2 709 469
  Data rozpoczęcia działalności1 893 770
  NIP2 627 237
  REGON2 909 270
  Przedział zatrudnienia3 302 433
  Branża wg PKD3 101 855
  Województwo3 261 463
  Forma własności1 751 088
  Forma prawna3 043 349
  Liczba samochodów – flota38 799
  Zamożność wg mikro lokalizacji1 879 858
  Łączna ilość informacji podst.39 390 028

 • Baza firm według głównych branż tj. PKD (2-cyfrowe)- Polska Klasyfikacja Działalności

  Wykaz ilościowy rekordów z Bazy EFEKT NOWA wg głównych branż PKD (2-cyfrowe) i form kontaktu

  PKDOPIS / KontaktyAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Razem ok.3 060 8811 327 676843 004639 001
  01UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ51 12128 11015 4846 237
  02LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA10 8626 6393 2051 233
  03RYBACTWO1 302612305165
  05WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)131841634
  06GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO78441010
  07GÓRNICTWO RUD METALI331765
  08POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE1 7211 101531389
  09DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE507205149107
  10PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH21 8869 2104 0073 399
  11Produkcja napojów1 150444182187
  12PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH7333169
  13PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH8 2863 4812 3391 792
  14PRODUKCJA ODZIEŻY24 5078 4234 6242 858
  15PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH5 6941 623819525
  16PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA30 38013 3147 7624 872
  17PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU3 3201 726933805
  18POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI13 6036 4883 4183 193
  19WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2191244843
  20PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH3 1591 506674654
  21PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU.1 04961799158
  22PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH9 9554 9232 4372 093
  23PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH15 3176 8563 6682 562
  24PRODUKCJA METALI1 458879400355
  25PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ52 57023 85116 41110 809
  26PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH7 6824 1091 8681 499
  27PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH4 4822 4151 162924
  28PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA9 5815 3722 5451 966
  29PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI1 600812374325
  30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO3 8902 2441 518543
  31PRODUKCJA MEBLI28 98613 6959 2686 343
  32POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW14 7676 2914 0543 384
  33NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ25 0319 6668 3636 925
  35WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ.7 8083 4451 2141 117
  36POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY749647126296
  37ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW1 401826501300
  38DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW5 8333 1461 5711 115
  39DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI990586296183
  41ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW111 71845 34632 80616 751
  42ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ17 2188 2146 3014 439
  43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE276 693106 98189 86257 820
  45HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH.119 89055 15839 84025 162
  46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI185 42078 12243 20132 652
  47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI442 190170 054101 00366 379
  49TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY143 45356 69340 72525 529
  50TRANSPORT WODNY848379220192
  51TRANSPORT LOTNICZY1 039279213277
  52MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT17 6476 7154 8024 004
  53DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA9 9306 0861 9971 652
  55ZAKWATEROWANIE26 95213 5836 8775 246
  56DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM73 06827 45618 47611 118
  58DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA7 1603 1781 7681 615
  59DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH13 1375 1024 0223 932
  60NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH591360140126
  61TELEKOMUNIKACJA6 5773 4802 4801 913
  62DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA115 06733 66429 11832 485
  63DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI16 2147 1885 0234 124
  64FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH22 54212 3184 7994 873
  65UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA , FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ.4 3132 991727722
  66DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE69 40328 39820 43513 236
  68DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI61 26530 81614 85112 400
  69DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE43 21918 04111 94512 557
  70DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM49 68014 24612 22312 759
  71DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE69 09632 81023 68923 059
  72BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE4 0082 0611 0871 110
  73REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ44 66218 05913 67111 626
  74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA54 22520 55117 53917 894
  75DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA8 2885 1912 6522 499
  77WYNAJEM I DZIERŻAWA26 8178 6225 4624 070
  78DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM16 1428 4914 5551 604
  79DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE9 7425 2022 7542 844
  80DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA4 1201 798988880
  81DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI36 89714 99112 3398 498
  82DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ53 96724 17315 60911 258
  84ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE29 28425 1767623 980
  85EDUKACJA102 04560 86925 29632 804
  86OPIEKA ZDROWOTNA176 92482 87656 14548 286
  87POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2 4861 790365844
  88POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA8 3454 5952 1882 538
  90DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ16 1557 4985 2314 967
  91Działalność bibliotek i archiwów5 3874 9495412 415
  92DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI871460259111
  93DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA21 24312 1297 0665 202
  94DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH27 26721 3267 0584 117
  95NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO20 4609 0566 4634 948
  96POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA115 91046 51237 01324 057
  97GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW493576
  98GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY32812
  99ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN443675
  Razem3 060 8811 327 676843 004639 001

 • Baza firm według szczegółowych branż tj. PKD (5-cyfrowe)- Polska Klasyfikacja Działalności

  Wykaz ilościowy rekordów z Bazy EFEKT NOWA wg szczegółowych branż PKD (5-cyfrowe) i form kontaktu

  PKDOPIS / KontaktyAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Razem ok.3 025 9801 304 331837 762633 668
  01UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL. USŁUGOWĄ51 12128 11015 4846 237
  01.1Uprawy rolne inne niż wieloletnie3 0141 317242204
  01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu3 7543 1532 480819
  01.12.ZUprawa ryżu3210
  01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych1 3351 027759214
  01.14.ZUprawa trzciny cukrowej1111
  01.15.ZUprawa tytoniu3117130
  01.16.ZUprawa roślin włóknistych10101
  01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie682443310142
  01.21.ZUprawa winogron69423528
  01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych1000
  01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych726678554195
  01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów14412811340
  01.26.ZUprawa drzew oleistych747286
  01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów3101
  01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych2213105
  01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich1971027144
  01.3Rozmnażanie roślin6 4002 959610256
  01.30.ZRozmnażanie roślin26416311981
  01.4Chów i hodowla zwierząt3962454240
  01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego718614420117
  01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów30225419869
  01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych80402818
  01.44.ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych231445
  01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz141792113
  01.46.ZChów i hodowla świń73944817774
  01.47.ZChów i hodowla drobiu3 9902 174823359
  01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt3 1442 0761 442723
  01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)12 4525 8473 8101 021
  01.6Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach301725
  01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną4 0661 8741 567779
  01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich2 8551 454784422
  01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach3 8621 905647347
  01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin84446110678
  01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową2701545759
  02LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA10 8626 6393 2051 233
  02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych643345229127
  02.20.ZPozyskiwanie drewna1 806882642269
  02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna6231278
  02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem6 1663 3032 244665
  03RYBACTWO1 302612305165
  03.1Rybołówstwo130781714
  03.11.ZRybołówstwo w wodach morskich62621714755
  03.12.ZRybołówstwo w wodach śródlądowych111512112
  03.2Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych1531205134
  03.21.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich22641
  03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych2351306346
  05WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)131841634
  05.10.ZWydobywanie węgla kamiennego105621526
  05.20.ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)141113
  06GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO78441010
  06.1Górnictwo ropy naftowej4300
  06.10.ZGórnictwo ropy naftowej311246
  06.2Górnictwo gazu ziemnego9400
  06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego332454
  07GÓRNICTWO RUD METALI331765
  07.10.ZGórnictwo rud żelaza5310
  07.2Górnictwo rud metali nieżelaznych8823
  07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru3200
  07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych17432
  08POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE1 7211 101531389
  08.1Wydobywanie kamienia, piasku i gliny1711404447
  08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków2151047147
  08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu1 120716369238
  08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów261014
  08.92.ZWydobywanie torfu62382414
  08.93.ZWydobywanie soli111146
  08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane65331314
  09DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE507205149107
  09.1Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego231322
  09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego162574638
  09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie32213510167
  10PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH21 8869 2104 0073 399
  10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa18893624
  10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu1 828745307198
  10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu3321454841
  10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego1 440647272191
  10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków3651456942
  10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw76661320
  10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków71301611
  10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw2681026659
  10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw1 041416181171
  10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych2521105846
  10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych8202
  10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich3629013
  10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów3501995978
  10.52.ZProdukcja lodów815304164143
  10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych271422
  10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż9433719985
  10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych12501
  10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych4 2191 981352427
  10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek4 7671 8071 322961
  10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek5832247581
  10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych746259137101
  10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych7255417
  10.81.ZProdukcja cukru281842
  10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych658268134122
  10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy206795361
  10.84.ZProdukcja przypraw2141174447
  10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań575167155134
  10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej136583825
  10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana71125515899
  10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt5240515
  10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich3941819077
  10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych2211085242
  11PRODUKCJA NAPOJÓW1 150444182187
  11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi130682624
  11.02.ZProdukcja win gronowych76291819
  11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych52151212
  11.04.ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych98521519
  11.05.ZProdukcja piwa180834544
  11.06.ZProdukcja słodu3100
  11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych5661696155
  12PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH7333169
  12.00.ZPRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH6829168
  13PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH8 2863 4812 3391 792
  13.1Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych83491211
  13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej29752
  13.10.BProdukcja przędzy wełnianej12544
  13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych10321
  13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici22745
  13.2Produkcja tkanin5511
  13.20Produkcja tkanin10373821
  13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych88352114
  13.20.BProdukcja tkanin wełnianych261466
  13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych13513
  13.20.DProdukcja pozostałych tkanin4420109
  13.3Wykończanie wyrobów włókienniczych58127810662
  13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych834356311240
  13.9Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych4410
  13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych234954829
  13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych4 8421 8961 3961 043
  13.93.ZProdukcja dywanów i chodników89372113
  13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych149763327
  13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży88433023
  13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych42923310689
  13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana601240213189
  14PRODUKCJA ODZIEŻY24 5078 4234 6242 858
  14.1Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich118851919
  14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej53019810461
  14.12.ZProdukcja odzieży roboczej964492244190
  14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej16 0205 2863 0401 637
  14.14.ZProdukcja bielizny1 180332171133
  14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży2 9831 052715560
  14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich7762657050
  14.3Produkcja odzieży dzianej114461215
  14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych6802298469
  14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej88626715080
  15PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH5 6941 623819525
  15.1Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich22924
  15.11.ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych261742522
  15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich1 827578367280
  15.20.ZProdukcja obuwia3 584962425219
  16PROD.WYROB. Z DREWNA,KORKA, Z WYŁĄCZ. MEBLI; PROD. WYROBÓW ZE SŁOMY,MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA30 38013 3147 7624 872
  16.1Produkcja wyrobów tartacznych3 0821 041337294
  16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych3 5241 6721 467785
  16.2Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania2281501933
  16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna47028298103
  16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych107544529
  16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa10 3094 6432 7411 769
  16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych2 7541 109592357
  16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania9 9064 3632 4631 502
  17PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU3 3201 726933805
  17.1Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury7722
  17.11.ZProdukcja masy włóknistej241144
  17.12.ZProdukcja papieru i tektury120622730
  17.2Produkcja wyrobów z papieru i tektury111013
  17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury1 527894417390
  17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych1951014932
  17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych44523413192
  17.24.ZProdukcja tapet3012105
  17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury947386290244
  18POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI13 6036 4883 4183 193
  18.1Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią1 005683145239
  18.11.ZDrukowanie gazet28816811769
  18.12.ZPozostałe drukowanie6 9212 8621 6311 494
  18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku2 7221 2551 008754
  18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi1 293529301258
  18.2Reprodukcja zapisanych nośników informacji129783817
  18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji173996942
  19WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2191244843
  19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu211257
  19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej1891034032
  20PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH3 1591 506674654
  20.1Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych121314
  20.11.ZProdukcja gazów technicznych82431815
  20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów59371813
  20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych133682532
  20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych179893933
  20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych172794132
  20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych3742159178
  20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych13822
  20.2Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych17936
  20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych2513115
  20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających4042128589
  20.4Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych16801
  20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących4181628165
  20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych715264145166
  20.5Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych141114
  20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych231577
  20.52.ZProdukcja klejów61341413
  20.53.ZProdukcja olejków eterycznych291289
  20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana3261437152
  20.6Produkcja włókien chemicznych8612
  20.60.ZProdukcja włókien chemicznych1000
  21PROD. PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH, LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU.1 04961799158
  21.1Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych11585922
  21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych110542118
  21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych77543859105
  22PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH9 9554 9232 4372 093
  22.1Produkcja wyrobów z gumy144953224
  22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy168906141
  22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy666323163138
  22.2Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych106781423
  22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych603290156139
  22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych1 851939457380
  22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych2 0801 237561521
  22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych4 1991 757974782
  23PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH15 3176 8563 6682 562
  23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła2111705438
  23.11.ZProdukcja szkła płaskiego87523316
  23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego565270160138
  23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego292984941
  23.14.ZProdukcja włókien szklanych8633
  23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne47418110677
  23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych6234815
  23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych48272316
  23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek131633430
  23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny4161595656
  23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki3581294231
  23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych617206183184
  23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych341988
  23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych261583
  23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych14411
  23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych109543021
  23.51.ZProdukcja cementu312085
  23.52.ZProdukcja wapna i gipsu5227712
  23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu5847818
  23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu3 8101 443707453
  23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu174815031
  23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej3422078683
  23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej70341610
  23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem6333712
  23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu1 605566278174
  23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia5 0712 5211 596924
  23.9Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana7602
  23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych87531822
  23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana3161706273
  24PRODUKCJA METALI1 458879400355
  24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych1961336555
  24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali1831134649
  24.3Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce282012
  24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno3318115
  24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno3419145
  24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno154775034
  24.34.ZProdukcja drutu5427169
  24.4Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych6512
  24.41.ZProdukcja metali szlachetnych100602425
  24.42Produkcja aluminium3731129
  24.42.AProdukcja aluminium hutniczego10545
  24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium120614729
  24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny10713
  24.44.ZProdukcja miedzi11833
  24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych211053
  24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych3312
  24.5Odlewnictwo metali201715
  24.51.ZOdlewnictwo żeliwa125682930
  24.52.ZOdlewnictwo staliwa2517610
  24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich100572523
  24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi99531716
  24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane3321149
  25PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ52 57023 85116 41110 809
  25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych1271052440
  25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części8 7674 1603 1592 115
  25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej3 0171 557954707
  25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych8410
  25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania540315166113
  25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych2581398355
  25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą2611145238
  25.40.ZProdukcja broni i amunicji5027119
  25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków791459294162
  25.6Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych6 9284 2762 213559
  25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale3 7451 5001 364947
  25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych19 8387 6786 6354 808
  25.7Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia7722
  25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców170603836
  25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów5992629582
  25.73.ZProdukcja narzędzi560266129101
  25.9Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych80731022
  25.91.ZProdukcja pojemników metalowych2391224552
  25.92.ZProdukcja opakowań z metali69401517
  25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn1 087564303203
  25.94.ZProdukcja złączy i śrub6022666299
  25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana4 4351 601720582
  26PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH7 6824 1091 8681 499
  26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych32914610789
  26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych462204131118
  26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych811420264170
  26.3Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego56723510268
  26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego159844244
  26.4Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku780401198112
  26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku2721079288
  26.5Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów565314138122
  26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych1 044564263250
  26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów602077
  26.6Produkcja urządzeń napromieniowujących,  sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego1 9281 227385295
  26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego4014107
  26.7Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego4552646480
  26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego178866040
  26.8Produkcjamagnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji7301
  26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji3110
  27PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH4 4822 4151 162924
  27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów754467161109
  27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej991609375274
  27.2Produkcja baterii i akumulatorów5537814
  27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów47211514
  27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych12542
  27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli82331624
  27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego112683924
  27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego843385194180
  27.5Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego6651719
  27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego216944137
  27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego6224710
  27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego1 242621295217
  28PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA9 5815 3722 5451 966
  28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych2171337744
  28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego24112110084
  28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek2181193539
  28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów91441116
  28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych144883330
  28.2Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia11933
  28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych2771536259
  28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków650338168148
  28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych54341514
  28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych3017159
  28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych733374195150
  28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana1 9561 156637379
  28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa1 434752305229
  28.4Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych533349146107
  28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu140733638
  28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych70332915
  28.9Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia181616
  28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii3819108
  28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa49529311890
  28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów523272127127
  28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego145852730
  28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego37251312
  28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów75442627
  28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana1 381764346279
  29PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI1 600812374325
  29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych221065
  29.10.BProdukcja samochodów osobowych3017710
  29.10.CProdukcja autobusów382365
  29.10.DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów14711
  29.10.EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli3717126
  29.20.ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep35720813392
  29.3Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych1101
  29.31.ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych54272010
  29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli1 037492188190
  30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO3 8902 2441 518543
  30.1Produkcja statków i łodzi351928
  30.11.ZProdukcja statków i konstrukcji pływających2 3831 4771 016267
  30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych79044228990
  30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego1981026958
  30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn95312625
  30.40.ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych5313
  30.91.ZProdukcja motocykli68272418
  30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich225976358
  30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana88432813
  31PRODUKCJA MEBLI28 98613 6959 2686 343
  31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych4 3952 1961 8251 161
  31.02.ZProdukcja mebli kuchennych8 8974 1223 6222 492
  31.03.ZProdukcja materaców154835348
  31.09.ZProdukcja pozostałych mebli11 5694 3182 8651 986
  32POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW14 7676 2914 0543 384
  32.1Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów1511301836
  32.11.ZProdukcja monet11420
  32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych2 8391 218749600
  32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych716248239241
  32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych3301589570
  32.3Produkcja sprzętu sportowego2191113833
  32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego341128105112
  32.40.ZProdukcja gier i zabawek1 513534313306
  32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne2 8981 4301 2431 019
  32.9Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana3982398170
  32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli2381154234
  32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana4 9021 8001 100799
  33NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ25 0319 6668 3636 925
  33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych1 933779729541
  33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn9 3493 6973 4682 805
  33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych1 200569484416
  33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych2 206915847769
  33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi2 233666608529
  33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych531176132135
  33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego26811410079
  33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia3 3211 237713424
  33.2Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia222136
  33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia3 8811 4121 2691 211
  35WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENER. ELEKT., GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ,POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZ.7 8083 4451 2141 117
  35.1Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną244171769
  35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej5 3902 047855588
  35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej112581225
  35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej2301612867
  35.14.ZHandel energią elektryczną644191147120
  35.2Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym1039094
  35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych7235138
  35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym101732013
  35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym321166
  35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych590360103135
  36POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY749647126296
  36.00.ZPOBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY637532111248
  37ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW1 401826501300
  37.00.ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW1 028490430224
  38DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW5 8333 1461 5711 115
  38.1Zbieranie odpadów1701463135
  38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne1 323638493299
  38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych96564831
  38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne235955737
  38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych42231412875
  38.3Odzysk surowców40729011471
  38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych29712610869
  38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych1 105393317172
  39DZIAŁAL.ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL. USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSP. ODPADAMI990586296183
  39.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI32814910982
  41ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW111 71845 34632 80616 751
  41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków64 94327 60916 8347 138
  41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych46 56117 57815 9309 561
  42ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ17 2188 2146 3014 439
  42.1Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych2 5931 673939420
  42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad7 1353 3752 9851 926
  42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej353137115104
  42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli550234215158
  42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych1 901850751584
  42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych2 220827687690
  42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej1 507763308302
  42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane959355301255
  43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE276 693106 98189 86257 820
  43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę58532217
  43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych6 9353 6332 6731 137
  43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę7 0302 8612 7221 736
  43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich849444378280
  43.2Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych2 8091 720805310
  43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych37 90713 21110 7949 828
  43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych35 53114 40212 1098 648
  43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych5 7602 0901 8331 363
  43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych1 043781175184
  43.31.ZTynkowanie18 4926 9736 6013 011
  43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej16 8286 5405 9373 615
  43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian27 42710 5159 4934 982
  43.34.ZMalowanie i szklenie13 5764 7563 9412 069
  43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych56 44518 16916 97711 710
  43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane6 3834 2802 451608
  43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych15 8416 9675 8912 985
  43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane19 0416 7086 3754 674
  45HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCH.119 89055 15839 84025 162
  45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek22 4729 2327 0894 374
  45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli1 604599533379
  45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli71 60932 49425 21714 930
  45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli2 7821 3071 086775
  45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli16 9979 0774 4903 591
  45.4Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich689542269155
  45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich2 4881 051998729
  46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI185 42078 12243 20132 652
  46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie2 1121 436835202
  46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów934432261170
  46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych1 540708577359
  46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych2 2231 069841612
  46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów1 512706531424
  46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych1 188514402286
  46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych1 345521440285
  46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych3 2401 3221 092723
  46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów7 1952 5391 7521 407
  46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju21 4787 2435 3984 394
  46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt1 6931 003264209
  46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt2 062912637449
  46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin1 102584356244
  46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt1 920971545237
  46.24.ZSprzedaż hurtowa skór142754529
  46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych3652483967
  46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw5 2362 4391 489877
  46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa1 882896395292
  46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych1 324635333255
  46.34Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych81635913085
  46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych725333193154
  46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych424192140107
  46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych4402048972
  46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich913406223167
  46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw797388241190
  46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki1 790819346292
  46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych4 1391 122455351
  46.4Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego1 343787262243
  46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych2 9621 431778512
  46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia8 9623 3791 8921 061
  46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego1 014500378272
  46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących1 9791 109473414
  46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków1 192534453302
  46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych1 986947483399
  46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego846475277219
  46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii32516511088
  46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego3 8521 926785702
  46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania1 258617450310
  46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego2 8021 369692563
  46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia579511217178
  46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia2 2871 161833520
  46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek2561559081
  46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej752375221206
  46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich127784738
  46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych35322483104
  46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych798481236166
  46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń2 6761 421850729
  46.7Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa33730753110
  46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych4 3672 1851 287805
  46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali1 899957568381
  46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego16 5579 4444 3383 784
  46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego3 9032 4131 0331 086
  46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych2 9601 596852700
  46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów804343247163
  46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu4 5032 2491 462657
  46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana32 3977 5032 1902 004
  46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana10 7474 2403 3392 562
  47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI442 190170 054101 00366 379
  47.1Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach1 7011 539234509
  47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych49 83719 50711 4897 078
  47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach33 3028 3156 2083 661
  47.2Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 9202 669417434
  47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 6121 5421 191502
  47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach8 1033 3731 3051 008
  47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach916347211119
  47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 0491 837727587
  47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3 7741 6961 074666
  47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach984321232147
  47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 968812633384
  47.3Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw2 8642 214964928
  47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw1 440632532340
  47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 0252 7351 4871 241
  47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 281606535395
  47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach589381187158
  47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach4 8201 9661 135642
  47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 2514 4551 9741 817
  47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach729454270196
  47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach5 9283 1038941 111
  47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach6 6193 3641 7641 488
  47.6Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach5 0502 643818552
  47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach901486266238
  47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 470607485336
  47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach174954546
  47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 839893668549
  47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach1 020483312270
  47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach31 74411 2208 3543 893
  47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach6 3792 1751 289657
  47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach7 8334 5151 3681 475
  47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach2 9851 839755852
  47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach8 2093 7711 4501 095
  47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach14 9178 1134 8393 177
  47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach2 2721 367749564
  47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach33 26910 4554 6533 651
  47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach12 5794 6683 6841 337
  47.8Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach48 17116 6227 2971 253
  47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach3 8431 5481 474475
  47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach8 0322 9042 826854
  47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach5 3662 1032 025835
  47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet52 43317 48416 68015 337
  47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami29 3218 2906 6014 110
  49TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY143 45356 69340 72525 529
  49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy461189
  49.20.ZTransport kolejowy towarów1861002929
  49.3Pozostały transport lądowy pasażerski6 0763 6401 118610
  49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski3 4221 6361 048789
  49.32.ZDziałalność taksówek osobowych26 6107 7326 8214 060
  49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany7 5223 0462 1471 424
  49.41.ZTransport drogowy towarów97 72239 62229 09318 194
  49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami1 050368336303
  49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych1111
  49.50.BTransport rurociągowy pozostałych towarów181011
  50TRANSPORT WODNY848379220192
  50.1Transport morski i przybrzeżny pasażerski106832629
  50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski121555137
  50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów5022178
  50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski212645362
  50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów3431447152
  51TRANSPORT LOTNICZY1 039279213277
  51.1Transport lotniczy pasażerski242336
  51.10.ZTransport lotniczy pasażerski887193174238
  51.21.ZTransport lotniczy towarów105513530
  51.22.ZTransport kosmiczny9001
  52MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT17 6476 7154 8024 004
  52.10Magazynowanie i przechowywanie towarów70551023
  52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych221295
  52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów1 853748481354
  52.2Działalność usługowa wspomagająca transport231626
  52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy6 0492 4071 8601 317
  52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski3351536883
  52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy142454431
  52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy1 818320290475
  52.24Przeładunek towarów61234119634
  52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich88241921
  52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych26775
  52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych1 392473450379
  52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych138453139
  52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych104483632
  52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych4 9221 9781 2951 184
  53DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA9 9306 0861 9971 652
  53.1Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)3 1363 258287
  53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)251777357
  53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska5 7782 0081 8791 577
  55ZAKWATEROWANIE26 95213 5836 8775 246
  55.1Hotele i podobne obiekty zakwaterowania2 7322 050371629
  55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania2 5891 008718521
  55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania14 4555 3514 4303 069
  55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe3191288543
  55.90.ZPozostałe zakwaterowanie6 8575 0461 273984
  56DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM73 06827 45618 47611 118
  56.10Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne9 4036 3543 351962
  56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne27 0139 2738 4906 199
  56.10.BRuchome placówki gastronomiczne3 142945923800
  56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)4 9561 6921 4711 022
  56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna8 6702 0211 164773
  56.3Przygotowywanie i podawanie napojów17 2696 0442 238747
  56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów2 241846783549
  58DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA7 1603 1781 7681 615
  58.1Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania179117951
  58.11.ZWydawanie książek2 6961 156605544
  58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)21632
  58.13.ZWydawanie gazet578333150105
  58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków920521262224
  58.19.ZPozostała działalność wydawnicza1 227522299246
  58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych677172148160
  58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania862351292283
  59DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH13 1375 1024 0223 932
  59.1Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi94641112
  59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych7 5572 5232 3832 497
  59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi3 1991 566993789
  59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych4192076163
  59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów2201434067
  59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych1 648599534504
  60NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH591360140126
  60.10.ZNadawanie programów radiofonicznych118751728
  60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych143703141
  61TELEKOMUNIKACJA6 5773 4802 4801 913
  61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej4 0562 3941 5181 047
  61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej1 245611537456
  61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej120676049
  61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji1 156408365361
  62DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA115 06733 66429 11832 485
  62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem81 54522 33719 58922 995
  62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki18 6645 5054 8155 275
  62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi6 4252 4082 0061 777
  62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych8 4333 4142 7082 438
  63DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI16 2147 1885 0234 124
  63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność4 7822 1301 4891 413
  63.12.ZDziałalność portali internetowych7 1012 6922 1741 708
  63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych641345202162
  63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana1 414471405400
  64FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH22 54212 3184 7994 873
  64.1Pośrednictwo pieniężne1901501551
  64.11.ZDziałalność banku centralnego75369452316
  64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne5 1042 5071 4741 212
  64.20.ZDziałalność holdingów finansowych1 1072806640
  64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych2 2951 396764223
  64.9Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych1 3021 176117491
  64.91.ZLeasing finansowy612265153112
  64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów2 4731 177628809
  64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych4 6001 6871 3531 119
  65UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA , FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZP.SPOŁ.4 3132 991727722
  65.11.ZUbezpieczenia na życie801589127108
  65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe2 2231 524492501
  65.20.ZReasekuracja1000
  65.30.ZFundusze emerytalne2191761819
  66DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE69 40328 39820 43513 236
  66.1Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych784287
  66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi432075
  66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych902427330208
  66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych15 1067 4005 5373 546
  66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat1 758869656533
  66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych27 6899 3318 0817 075
  66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne1 189564522411
  66.3Działalność związana z zarządzaniem funduszami22 4069 6635 2651 412
  66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami157352120
  68DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI61 26530 81614 85112 400
  68.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek2 6182 0931 001402
  68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek6 9652 0071 195868
  68.2Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi2 9922 155844468
  68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi13 3904 2123 0982 368
  68.3Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie6959129
  68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami15 7236 5785 0004 547
  68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie18 98513 3533 6883 594
  69DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE43 21918 04111 94512 557
  69.10.ZDziałalność prawnicza4 7845284691 089
  69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe36 89716 58811 35811 208
  70DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM49 68014 24612 22312 759
  70.1Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych2341232923
  70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych3 065704235177
  70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja3 2711 1351 0511 101
  70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania43 11012 28410 90811 458
  71DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE69 09632 81023 68923 059
  71.1Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne12 6425 9671 8342 080
  71.11.ZDziałalność w zakresie architektury20 17811 5758 4497 317
  71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne31 24312 71811 67012 183
  71.20.ABadania i analizy związane z jakością żywności26011110798
  71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne4 7732 4391 6291 381
  72BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE4 0082 0611 0871 110
  72.1Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych936750181275
  72.11.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii45819410796
  72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych1 796641502466
  72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych658339244245
  73REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ44 66218 05913 67111 626
  73.11.ZDziałalność agencji reklamowych38 17215 78812 05010 324
  73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji158857161
  73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych198907865
  73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)1 249354321346
  73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach197988470
  73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej4 6881 6441 067760
  74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA54 22520 55117 53917 894
  74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania19 0836 3436 1606 396
  74.2Działalność fotograficzna3 9002 421896652
  74.20.ZDziałalność fotograficzna12 5474 7064 5994 518
  74.3Działalność związana z tłumaczeniami1 043879221293
  74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami4 1781 7971 6971 700
  74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana13 4744 4053 9664 335
  75DZIAŁAL. WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁAL. W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁAL.WSPIERAJĄCA8 2885 1912 6522 499
  75.00.ZDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA4 2512 1961 9641 727
  77WYNAJEM I DZIERŻAWA26 8178 6225 4624 070
  77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45428214160
  77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek2 628858774681
  77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli863300271215
  77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego2 448755328166
  77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego1 713689631544
  77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.130782121
  77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego641245215176
  77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych51830514658
  77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych579262217104
  77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych2 7481 092966728
  77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery2261117457
  77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego152735138
  77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego49251612
  77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane2 161843666519
  77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim11 0272 529864619
  77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim4331396859
  78DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM16 1428 4914 5551 604
  78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników3 6961 031813792
  78.2Działalność agencji pracy tymczasowej7601
  78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej1 402376263238
  78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników864273216159
  79DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE9 7425 2022 7542 844
  79.11.ADziałalność agentów turystycznych1 245629493398
  79.11.BDziałalność pośredników turystycznych350170119106
  79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki1 663857696593
  79.13.ZDziałalność organizatorów turystyki3 5631 894663605
  79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych1 429590570627
  79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej141852855
  79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana1 351977185460
  80DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA4 1201 798988880
  80.1Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa1 699790227279
  80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa1 290501346261
  80.2Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa161634
  80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa582306247185
  80.3Działalność detektywistyczna141234
  80.30.ZDziałalność detektywistyczna519173162147
  81DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI36 89714 99112 3398 498
  81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach2 856961928663
  81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych10 7713 6293 4292 582
  81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych2 7761 1271 046796
  81.29.ZPozostałe sprzątanie10 1444 6812 7681 320
  81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni10 3504 5934 1683 137
  82DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ53 96724 17315 60911 258
  82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura27 49110 7397 5866 318
  82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura7 3173 5191 9621 211
  82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)1 960701626600
  82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów4 4452 2481 545881
  82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe2 4471 577566475
  82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem2 6201 094651355
  82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana7 6874 2952 6731 418
  84ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE29 28425 1767623 980
  84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna1 3701 042164233
  84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej21 79618 7041711 781
  84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych30327320104
  84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania91082916438
  84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa8166324
  84.21.ZSprawy zagraniczne1017328
  84.22.ZObrona narodowa9954313
  84.23.ZWymiar sprawiedliwości67959225185
  84.24.ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne1 3641 11684362
  84.25.ZOchrona przeciwpożarowa1 4971 456242345
  84.3Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne228200392
  84.30.ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne1110
  85EDUKACJA102 04560 86925 29632 804
  85.1Wychowanie przedszkolne7 5136 7833642 297
  85.10.ZWychowanie przedszkolne1 693894788856
  85.20.ZSzkoły podstawowe9 7749 3501552 559
  85.31Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane4413
  85.31.AGimnazja7 0506 3241832 725
  85.31.BLicea ogólnokształcące2 1581 80676663
  85.31.CLicea profilowane1 9441 91422686
  85.32Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych1 5201 28726481
  85.32.ATechnika1 02787614263
  85.32.BZasadnicze szkoły zawodowe2314315
  85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy239206575
  85.41.ZSzkoły policealne94384373199
  85.42.AZakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych61648624248
  85.42.BSzkoły wyższe271365
  85.5Pozaszkolne formy edukacji67740550150
  85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych11 0763 7953 7153 962
  85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej6 8532 9092 2181 776
  85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu5 0683 0492 4471 533
  85.59.ANauka języków obcych12 8635 4564 8194 357
  85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane24 92711 3748 5367 616
  85.6Działalność wspomagająca edukację6357031
  85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację4 1681 7861 6701 724
  86OPIEKA ZDROWOTNA176 92482 87656 14548 286
  86.1Działalność szpitali77068852322
  86.10.ZDziałalność szpitali929440295262
  86.2Praktyka lekarska43 82519 2666 2194 477
  86.21.ZPraktyka lekarska ogólna20 1358 8907 4277 893
  86.22.ZPraktyka lekarska specjalistyczna14 3057 0435 7434 941
  86.23.ZPraktyka lekarska dentystyczna20 47011 7906 7536 079
  86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna15 7717 2526 9926 259
  86.90.BDziałalność pogotowia ratunkowego7 1523 6993 3592 442
  86.90.CPraktyka pielęgniarek i położnych19 7489 0828 2515 221
  86.90.DDziałalność paramedyczna2 8761 011935794
  86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana29 98913 02310 0509 392
  87POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2 4861 790365844
  87.10.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską1 3991 148100509
  87.20.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi117821950
  87.3Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych4846020
  87.30.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych473204166125
  87.90.ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem44931080140
  88POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA8 3454 5952 1882 538
  88.10.ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych2 5981 015468589
  88.91.ZOpieka dzienna nad dziećmi2 8361 4411 1771 116
  88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana334117107107
  90DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ16 1557 4985 2314 967
  90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych5 2622 0652 0011 728
  90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych5 5363 4871 5321 447
  90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza4 8761 6291 5741 649
  90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych481317124143
  91DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW5 3874 9495412 415
  91.01.ADziałalność bibliotek3 4933 5901151 689
  91.01.BDziałalność archiwów521796
  91.02.ZDziałalność muzeów3715148
  91.03.ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych1 4401 002379572
  91.04.ZDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody116911635
  92DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI871460259111
  92.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI38813912371
  93DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA21 24312 1297 0665 202
  93.1Działalność związana ze sportem47041194125
  93.11.ZDziałalność obiektów sportowych1 234701363356
  93.12.ZDziałalność klubów sportowych7 4906 0122 6581 235
  93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej2 192822766628
  93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem2 850882832880
  93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki1 365616530388
  93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna4 8352 3701 7271 349
  94DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH27 26721 3267 0584 117
  94.1Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych4541116
  94.11.ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców91578669153
  94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych54742661115
  94.20.ZDziałalność związków zawodowych2 3961 927301237
  94.9Działalność pozostałych organizacji członkowskich54446825119
  94.91.ZDziałalność organizacji religijnych3 3782 772162105
  94.92.ZDziałalność organizacji politycznych2 3411 82583594
  94.99.ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana16 26812 4355 5683 114
  95NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO20 4609 0566 4634 948
  95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych6 3832 9932 3301 907
  95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego967392371351
  95.2Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego3352534573
  95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku3 4601 435630563
  95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego1 346592558466
  95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych1 826838409145
  95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego2 038782719559
  95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii1 126580240163
  95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego2 9791 1911 161721
  96POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA115 91046 51237 01324 057
  96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich4 8111 8371 151780
  96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne86 71534 63928 52917 795
  96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna2 6961 693844517
  96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej7 2632 9252 3781 545
  96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana12 5434 3383 8903 208
  97GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW493576
  97.00.ZGOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW1000
  98GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY32812
  98.10.ZGospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby32812
  99ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALN443675
  99.00.ZORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE3212

 • Baza firm według województw w całej Polsce

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg województw i form kontaktu:

  Województwo obecneAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Dolnośląskie269 521113 75369 53355 719
  Kujawsko-Pomorskie153 60973 03545 46230 990
  Lubelskie197 74287 05753 94737 499
  Lubuskie143 06368 05839 32827 503
  Łódzkie85 96239 59124 86515 733
  Małopolskie282 840122 97173 59860 741
  Mazowieckie599 020208 458138 499110 975
  Opolskie71 23333 63116 68913 566
  Podkarpackie135 19961 90438 54328 869
  Podlaskie84 80040 70823 28116 584
  Pomorskie206 98687 52651 94145 385
  Śląskie347 243154 86093 98077 706
  Świętokrzyskie81 20337 86822 58814 797
  Warmińsko-Mazurskie100 20849 03329 31520 924
  Wielkopolskie324 081155 21295 70361 413
  Zachodniopomorskie153 48664 93237 68326 763
  brak informacji88 7385 2224 63028 412
  Łącznie3 324 9341 403 819859 585673 579

 • Baza firm według dużych miast w Polsce

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg dużych miast i form kontaktu

  MiastoAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Łącznie1 288 132471 569293 801250 103
  Białystok30 18413 0598 3676 964
  Bielsko-Biała18 8787 7404 5713 734
  Bydgoszcz32 05413 6018 7286 685
  Bytom11 1064 6502 7832 350
  Chorzów8 4203 2202 0161 718
  Częstochowa22 60810 7986 3755 113
  Dąbrowa Górnicza9 5693 6902 5621 535
  Elbląg10 9214 6182 9402 355
  Gdańsk53 45020 04012 24412 460
  Gdynia28 85111 1786 7545 873
  Gliwice16 9097 0024 1553 920
  Gorzów Wielkopolski12 9635 9344 0952 430
  Kalisz10 0424 6152 8011 949
  Katowice32 86013 7568 3287 122
  Kielce20 1018 3304 6863 678
  Koszalin11 7725 2483 1062 381
  Kraków95 10732 19919 47119 891
  Legnica9 8394 0502 3121 738
  Łódź72 97029 09617 86613 182
  Lublin37 85715 8079 4268 138
  Olsztyn18 8828 9185 4094 707
  Opole14 5616 5033 5453 314
  Płock9 8904 1552 8201 909
  Poznań77 70731 63219 44714 132
  Radom19 9508 3224 8172 998
  Ruda Śląska7 9183 0371 9991 853
  Rybnik10 4994 8532 8452 531
  Rzeszów22 1398 3335 5614 945
  Sosnowiec16 0125 8623 7232 885
  Szczecin46 14715 0368 1127 648
  Tarnów9 9864 4332 8502 377
  Toruń19 7198 7255 5664 238
  Tychy10 6414 3132 6962 310
  Wałbrzych9 0963 3601 9531 424
  Warszawa321 33986 78857 31652 199
  Włocławek8 9344 1372 5441 911
  Wrocław91 44633 25121 58519 475
  Zabrze10 9734 8483 1602 699
  Zielona Góra15 8326 4324 2673 332
  Łącznie1 288 132471 569293 801250 103

 • Baza firm do kupienia według wielkości zatrudnienia

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg zatrudnienia i form kontaktu

  Przedział zatrudnieniaAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki E-mail
  12 014 370813 477638 962459 233
  2433 389146 65672 21547 695
  3147 98755 26726 27620 067
  4131 50286 34519 85025 408
  544 62418 3737 8177 473
  6-1077 30144 58612 87118 003
  11-2037 62324 8484 16110 491
  21-5026 45720 9771 7519 128
  51-1008 7138 4125865 273
  101-2003 4383 3462422 025
  201-5001 8091 774124878
  501-100043441829216
  1001-2000168161761
  powyżej 20008178734
  brak informacji397 038179 10174 68767 594
  Łącznie3 324 9341 403 819859 585673 579

   

 • Baza firm według roku założenia firmy

  Statystyka ilości rekordów biznesowej bazy EFEKT NOWA wg roku założenia firmy i form kontaktu

  Rok założeniaAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Łącznie3 324 9341 403 819859 585673 579
  20235 99648271 858
  2022226 21927 84726 01866 215
  2021145 76841 34141 12234 904
  2020121 59039 45039 29030 877
  2019124 32132 28532 10221 752
  2018140 00136 05635 85122 596
  2017206 76754 46553 73632 495
  2016197 28634 33433 56840 345
  2015129 2967 8997 25941 870
  2014109 38259 38555 59339 791
  2013112 22366 98760 69939 104
  201296 05363 64755 78038 399
  201188 08366 62156 01431 153
  201088 78374 53761 88529 168
  200989 19875 68957 71827 698
  200889 70768 46449 06412 511
  200795 12977 74652 32213 430
  200672 01653 95232 4988 861
  200575 77953 24125 6059 515
  200426 05516 9604 0914 311
  200328 19617 8603 6875 090
  200226 12916 6423 1194 875
  200127 47118 8883 6275 549
  200037 24212 3302 4374 521
  199996 24829 6066 0479 774
  199834 06115 9303 5885 142
  199715 80512 1792 9014 303
  199619 77214 9613 3095 269
  199517 64314 0062 8375 484
  199415 27712 3192 3744 252
  199321 44817 2573 7395 945
  199225 44421 8593 6416 940
  199117 99815 3902 7766 102
  199013 17512 0712 0615 003
  19895 2524 8181 2121 815
  19881 8641 736331818
  19871 2021 081251440
  1986985917197402
  19852 3142 3931631 363
  1984791727129318
  19831 5071 488171779
  19821 2601 242150619
  198196594077518
  198073766487241
  197947544257200
  197854750445275
  19771 6951 676621 027
  197672774032400
  19757 6957 8682724 658
  197423521828111
  19732752472295
  1972104851040
  19716554519
  19701221081146
  19699584533
  19689998550
  19676058719
  196688831036
  1965119115647
  1964181181550
  19636354736
  196232836646223
  19617073351
  1960122113253
  1959601726593672
  1958169171778
  19571731881679
  1956145149268
  19557476441
  1954114108960
  1953124131971
  195222823710173
  195129430214174
  195087088128723
  1949203212295
  19483193666224
  194726030612180
  194655359268304
  19451 0541 16679641
  19444952110
  19431100
  1942111205
  19412200
  19406604
  19392328110
  19384544037
  1937151501
  1936202406
  19351413311
  1934817917
  19331717113
  1932121115
  1931242325
  19301616014
  19294550026
  19285051025
  19272022410
  19267175419
  1925212516
  19245252028
  19235860140
  19222827023
  1921134133125
  19203734025
  191910099173
  191850533245
  19174401
  19162829016
  19151816013
  19145817
  1913911010
  19122323116
  1911151514
  19101111010
  19092629015
  19084044032
  19074849027
  1906383902
  190553621059
  19041919016
  19037704
  19022323023
  19013202
  1900 i pozostałe38938616206
  brak informacji652 389184 98228 83929 196
  Rok założeniaAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mailWysyłki SMS i email
  Łącznie377 98369 23667 167102 97752 200
  2023-015 99648271 85820
  2022-1216 3764943864 101251
  2022-1119 2258286855 429478
  2022-1020 4169237415 674495
  2022-0922 5802 0621 8187 3661 462
  2022-0823 9572 2662 0907 8631 799
  2022-0719 4502 1972 1065 6151 983
  2022-0619 9622 2612 1405 9921 932
  2022-0519 1252 3172 2435 7252 026
  2022-0418 4962 5532 4535 7662 222
  2022-0321 5095 2465 0096 1254 166
  2022-0210 9392 9002 7672 8302 271
  2022-0114 1843 8003 5803 7292 918
  2021-1210 4872 6772 6532 3561 954
  2021-1112 6143 2583 2462 7552 353
  2021-1012 7313 3103 2762 8742 438
  2021-0912 2403 3653 3532 8682 496
  2021-0811 5873 1853 1622 5752 197
  2021-0713 1673 8053 7883 1832 762
  2021-0613 1773 8123 7953 1272 726
  2021-0512 3173 5463 5273 0022 589
  2021-0412 9613 8623 8433 2262 835
  2021-0311 2433 4413 4242 9132 566
  2021-0210 5193 1363 1202 6792 301
  2021-0112 7253 9443 9353 3462 960

 • Baza firm według formy prawnej

  Forma prawnaAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  Łącznie3 004 5991 259 560836 095619 368
  Bez FP – zakład prywatny2 431 793992 947757 790540 309
  Fundacje5 4312 6181 320904
  Fundusze11866013
  Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników2662364664
  Inne kościoły3852717045
  Komunalne jednostki organizacyjne6 2535 6681522 399
  Kościół Katolicki3 0892 5199388
  Organizacje pracodawców856899
  Organizacje społeczne1 5091 07069496
  Organy władzy, administracji i kontroli państwowej3 9503 4132731 606
  Państwowe jednostki organizacyjne10 7239 0391754 692
  Partie polityczne884984
  Przedsiębiorstwa komunalne6965422
  Przedsiębiorstwa państwowe1 7141 61246418
  Przedstawicielstwa zagraniczne3112083537
  Samorząd gospodarczy i zawodowy1 9631 242586534
  Samorząd terytorialny25 51322 2222263 302
  Skarb państwa5 4405 46268620
  Sp. z o.o.235 27389 49437 35430 054
  Spółdzielnie10 6079 6009533 634
  Spółki akcyjne17 01411 8911 9863 325
  Spółki cywilne182 72760 81221 94715 827
  Spółki inne58743892101
  Spółki jawne17 65412 3823 7534 841
  Spółki komandytowe12 1654 8081 9921 637
  Spółki Komandytowo – Akcyjne4 4041 058317260
  Spółki Partnerskie3311659063
  Stowarzyszenia22 08617 7106 3223 659
  Wymiar sprawiedliwości4574278144
  Związki zawodowe2 5942 000311261
  Łącznie3 004 5991 259 560836 095619 368

 • Baza firm według formy własności

  Forma własnościAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  komunalna13 18910 9291805 475
  międzynarodowa6 3401 800263495
  państwowa państwowych osób prywatnych1 9331 26792526
  państwowa skarbu państwa8 0746 2472273 396
  prywatna1 714 320452 628299 927280 212
  Łącznie1 743 856472 871300 689290 104

 • Baza firm według numeru NIP i REGON

  KryteriumAdres pocztowyTelemarketing – Call CenterWysyłki SMSWysyłki e-mail
  NIP2 592 2661 172 723782 239666 951
  REGON2 871 8741 248 794837 559669 056

 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i otrzymać indywidualną ofertę zadzwoń lub przyślij zapytanie określając założenia Twojego Projektu.

  [[[["field47","equal_to","2"]],[["show_fields","field48"]],"and"]]
  1 Step 1
  Nazwa firmy
  Adres www
  Imię i Nazwisko
  Nr telefonu
  Opis Usługi – założenia w punktach
  0 /
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie tutaj dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
  Previous
  Next
  FormCraft - WordPress form builder
  Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
  © 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.