Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Badania marketingowe a badania rynkowe – co je różni?

Badania marketingowe a badania rynkowe – co je różni?

Badania marketingowe a badania rynkowe – co je różni?

17.05.2022

Wiele osób, zwłaszcza nieposiadających fachowej wiedzy z zakresu badań marketingowych i badań rynkowych, uważa niniejsze pojęcia za tożsame i używa ich zamiennie. Jest to błędne podejście, bowiem prowadzi do swoistego rozmycia niekiedy trudno dostrzegalnych, aczkolwiek istotnych różnic.

Szczegółowe rozróżnienie na badania rynkowe i marketingowe pozwala nie tylko na uchwycenie istoty odmienności tych pojęć.  Przede wszystkim właściwego ich stosowania w praktyce marketingowej i handlowej. Odgrywa to niebagatelną rolę w poznawaniu otaczającej rzeczywistości rynkowej oraz organizacyjnej.

Badania marketingowe a badania rynku. Jaka jest między nimi różnica?

Zasadniczym, choć nie jedynym aspektem determinującym fakt, że badania rynkowe i marketingowe stanowią odmienne praktyki, jest różnica w ich przeznaczeniu. Oznacza to, że ich zastosowanie jest zgoła odmienne, bowiem badania rynkowe w głównej mierze nastawione są na poznanie i dogłębną analizę otaczającej rzeczywistości rynkowej.  Badania marketingowe skupiają się przede wszystkim na określeniu statusu organizacji i jej pozycji na rynku. Oba rodzaje badań koncentrują się na wybranych obszarach, a wyniki niniejszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na opracowanie strategii rozwoju organizacji.

Oddziaływanie każdej organizacji na rynek oraz rynku na każdą organizację jest kwestią oczywistą, która nigdy nie może być pomijana ani bagatelizowana.  Zarówno podczas tworzenia metod badawczych, jak i analizy i interpretacji wyników. W celu zrozumiałego wskazania obukierunkowych zależności, na poczet niniejszego wyjaśnienia przedsiębiorstwo można uznać za mikro obiekt. na płaszczyźnie makro, jaką stanowi cały rynek. Wpływy obu nieustannie się przenikają, wpływając na siebie wzajemnie. Być może właśnie ta zależność sposobu funkcjonowania organizacji od realiów rynku. Odwrotna – specyfika rynku determinowanej funkcjonowaniem organizacji jest powodem, przez który badania rynkowe i marketingowe są błędnie postrzegane jako tożsame. Zatem, jakie obszary obejmują badania rynkowe, a jakie marketingowe?

Obszary badań marketingowych

Jak zostało wspomniane, istotą badań marketingowych jest diagnoza, w jakiej sytuacji znajduje się, a tym samym – jaką pozycję na rynku zajmuje dane przedsiębiorstwo. W świetle tego badania marketingowe służą uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, jaką dalszą strategię marketingową przyjąć, aby się na tym rynku utrzymać, a co więcej – zajmować pozycję, do której aspiruje organizacja.

Cele badań marketingowych koncentrują się wokół:

  • Analizy wizerunku marki na rynku, a więc tego, w jaki sposób postrzegana jest przez konsumentów. Ten obraz jest zgodny z założeniami strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
  • interpretacji zewnętrznych i wewnętrznych zjawisk. Obserwowanych w przedsiębiorstwie, np. dotyczących zasobów, jakimi dysponuje i poza nim, np. rozpoznanie konkurencji czy zachowań konsumenckich,
  • weryfikacja skuteczności wdrożonych działań reklamowych i promocyjnych.  Przełożenia zainwestowanego w nie nakładu (czasu, wiedzy, finansów) na realne zyski organizacji,
  • poznania cech persony, a więc reprezentanta grupy docelowej, do której kierowana jest oferta produktów lub usług przedsiębiorstwa i weryfikacja zgodności jej rzeczywistych cech z zakładanymi,
  • analiz wyników sprzedaży.

Obszary badań rynkowych

Aby odpowiedzieć na wątpliwość dotyczącą kwestii, na czym polega badanie rynku, warto wskazać rodzaj zagadnień.  Zakres zainteresowań specjalistów badań rynkowych, a także zlecających im analizy przedsiębiorców.

Cele badań rynkowych skupiają się zazwyczaj wokół:

  • Uchwycenia zależności pomiędzy popytem a podażą na produkty lub usługi. Stosunek pomiędzy zapotrzebowaniem, jakie wykazują konsumenci a możliwościami zaspokojenia niniejszych potrzeb przez dane przedsiębiorstwo. Jednocześnie rentowności sprzedaży produktów lub świadczenia usług,
  • weryfikacji elastyczności cenowej, która ma na celu określenie optymalnej ceny produktu lub usługi, która zachęci konsumentów do skorzystania z oferty, zwiększając tym samym popyt i przekładając się na zyski firmy; jest to bardziej szczegółowy rodzaj badania zależności pomiędzy popytem a podażą,
  • analizy pojemności rynku, za sprawą której można oszacować, czy wejście na rynek kolejnego przedsiębiorstwa, oferującego dany produkt. Świadczącego konkretne usługi spotka się z zainteresowaniem konsumentów. Przedkłada się na zyski; podobne badania chłonności rynku można wykonać w przypadku chęci rozszerzenia oferty produktowej lub usługowej danej firmy. Chęci jej tak zwanego przebranżowienia.

Cele badań rynkowych a cele badań marketingowych

Należy traktować jako swoiste cele cząstkowe, bowiem nadrzędnym celem podejmowania wszelkich analiz.  Zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i rynku, jest wprowadzenie realnej zmiany, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na zyski organizacji. W zależności od wyników badania marketingowego rynku czy przedsiębiorstwa podejmowane będą odmienne działania w innej skali. Dla przykładu, jeśli wynik badania marketingowego wskaże, że skuteczność działań marketingowych danej firmy jest niska. Nie przekładają się one bezpośrednio na zwiększenie popytu, a co za tym idzie – nie generują zysków, wdrażane zmiany z pewnością obejmą korektę strategii marketingowej. Jeśli zaś wynik badania marketingowego rynku wskazywałby na wyczerpaną pojemność rynku w danej branży. Przedsiębiorstwo planujące przebranżowienie na inną specjalność z pewnością by z niego zrezygnowało.

Mogą Cię zainteresować także:

Badania marketingowe a badania rynku – podsumowanie

Warto pamiętać, że wiele wyżej wymienionych aspektów przedsiębiorstwa jest ze sobą ściśle związanych. Wyniki sprzedaży ze wdrożoną kampanią reklamową, dlatego badanie i interpretowanie ich osobno lub badanie jednego z wykluczeniem drugiego jest niezasadne. Dostarczy fałszywego, a w najlepszym wypadku niepełnego obrazu pozycji rynkowej organizacji.

Podobnie, jak w przypadku badań marketingowych, tak i w kwestii badań rynku, poszczególne zagadnienia nie powinny być poddawane pojedynczym analizom.  Takim, które polegają na ilościowym czy jakościowym określaniu właściwości danego obszaru badań.  Bez uwzględnienia innego, jeśli pozostają one w zależności pomiędzy sobą, a więc oddziałują na siebie wzajemnie lub jednokierunkowo. W takim wypadku wyniki niniejszych dociekań, przeprowadzonych z nawet największą możliwą precyzją, nie okażą się wiarygodne.

Bez względu na rodzaj przeprowadzonych badań, warto powierzyć je specjalistom. Jako agencja marketingowa i konsultingowa od lat działamy w obszarze działań marketingowych, współpracując z liderami rynku. Rezultatem współpracy z naszą agencją jest nie tylko obniżka kosztów, ale także wzrost przychodów firmy. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 3 Average: 3.7]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.